Odszkodowanie za wywłaszczenie działki pod budowę drogi

Wywłaszczenie – o co chodzi ?

Do budowy dróg oprócz pieniędzy potrzebny jest także teren, na którym dana droga będzie mogła zostać wybudowana. Państwo przystępując do położenia nowej drogi, zazwyczaj nie dysponuje wszystkimi terenami, które są w tym celu niezbędne. Pojawia się zatem konieczność wywłaszczenia właścicieli nieruchomości z działek, które są ich własnością. Wywłaszczenie zdaje się być najdalej idącą ingerencją w prawo własności obywateli, ponieważ pozbawia go prawa, które umożliwia mu korzystanie w danego skrawka ziemi, z wyłączeniem innych osób.

Specustawa drogowa

Zadaniem ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. „Specustawa drogowa”) jest u ułatwienie przeprowadzania inwestycji dotyczących budowy dróg. Upoważnia ona wojewodę (w przypadku dróg krajowych i wojewódzkich) oraz starostę (w przypadku dróg powiatowych i gminnych) do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek uprawnionego podmiotu (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zarząd województwa, zarząd powiatu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Obecna procedura została zatem znacznie skrócona i zrezygnowano z konieczności uzyskania pięciu odrębnych decyzji.

Skutki wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wszystkie nieruchomości w niej wskazane stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości

Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości wydawana jest przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uprawnionymi do uzyskania odszkodowania są właścicieli przejmowanych nieruchomości, a także osoby, których prawa rzeczowe na nieruchomościach wygasły na skutek ich przejęcia. W postępowaniu dotyczącym ustalenia odszkodowania kluczową rolę odgrywa biegły, który wydaje opinię dotyczącą wartości nieruchomości oraz praw rzeczowych, które na niej ciążyły. Przy jej sporządzaniu brany jest pod uwagę stan faktyczny w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wartość nieruchomości z chwili ustalania odszkodowania. Wysokość odszkodowania podlega powiększeniu o 5% jeżeli wydanie nieruchomości nastąpi w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zaniżona wartość nieruchomości wywłaszczonej

Bardzo często zdarza się, że opinia biegłego zaniża wartość nieruchomości przejmowanej, w szczególności poprzez nieuwzględnienie cen transakcyjnych, który były uzyskiwane na terenie gminy za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne. W przypadku, w którym były właściciel nie zgadza się z ustaleniami biegłego, a tym samym decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, ma on prawo wnieść odwołanie od wydanej decyzji. Bardzo ważne jest w takim przypadku aby prawidłowo i precyzyjnie sformułować zarzuty pod adresem operatu szacunkowego, wskazując zarówno na uchybienia formalne i materialne. Bardzo pomocna jest przy tym dobra znajomość orzecznictwa sądów administracyjnych, która pozwala na skuteczne zaskarżenie wysokości otrzymanego odszkodowania.

Kancelaria Prawna MHS posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu odwołań od decyzji ustalających odszkodowanie za przejęte nieruchomości. Pozwala to naszym Prawnikom, a także adwokatomradcom prawnym współpracującym na skuteczne reprezentowanie naszych Klientów przed organami oraz sądami administracyjnymi co w rezultacie przekłada się na podwyższenie przyznanych odszkodowań.