Nowa umowa lombardowa

Jakiś czas temu na blogu Kancelarii MHS pojawił się wpis dotyczący obowiązku przekształcenia się przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową w spółkę z o.o. lub w spółkę akcyjną. Niestety dla większości przedsiębiorstw, szczególnie tych prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsięwzięcie polegająca na przekształceniu się w spółkę oznacza znaczne wydatki dotyczące samej procedury, a także wysokie dodatkowe koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej. Okazuje się jednak, że alternatywą dla przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę kapitałową jest zastąpienie dotychczasowej umowy lombardowej (która była najczęściej umową pożyczki zabezpieczoną zastawem lub przewłaszczeniem na zabezpieczeniem) umową innego typu.

Dlaczego nie umowa pożyczki

Jeżeli przedsiębiorca chce w dalszym ciągu prowadzić lombard w formie innej niż spółka z o.o. lub spółka akcyjna (np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej) nie może korzystać z umów pożyczki lub umów inaczej nazwanych, których jednak istota sprowadza się do udzielania pożyczek. Wynika to z faktu, że dopuszczalność prowadzenia działalności pożyczkowej została ograniczona wyłącznie do formy spółki kapitałowej.

Inny typ umowy

Lombard może być prowadzony dalej w dotychczasowej formie, jeżeli stosowane umowy będą opierały się na konstrukcji sprzedaży. Oczywiście nie może być to zwykła umowa sprzedaży. Potrzebne jest wprowadzenie odpowiednich zapisów, której umożliwią funkcjonowanie przedsiębiorstwa na zasadach podobnych do dotychczasowych.

Kwestie podatkowe

Dużym plusem stosowania umów pożyczki było to, że odsetki oraz pozostałe koszty kredytu były zwolnione z podatku od towarów i usług. W przypadku stosowania umowy sprzedaży, mogłoby by się pojawić ryzyko pojawienia się opodatkowania tym podatkiem. Ponadto powstaje ryzyko dwukrotnego opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w sytuacji „wykupywania” przedmiotu pozostawionego w lombardzie. Dlatego też konieczne jest skonstruowanie umowy w taki sposób, aby zniwelować powstające ryzyka podatkowoprawne i zoptymalizować sposób prowadzenia działalności, aby nie wiązał się on ze znacznym zwiększeniem obciążeń podatkowych w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań. Oznacza, że o ile w umowie zostaną zawarte odpowiednie postanowienia, nie powstaną dodatkowe obciążanie podatkowe.

Kancelaria MHS przygotowuje odpowiednie wzory umów, dostosowane do każdego typu działalności lombardowej. Doradzamy w jaki sposób prowadzić działalność, aby nie naruszać tzw. ustawy anty-lichwiarskiej. Pomagamy również w przeprowadzaniu optymalizacji podatkowej i przygotowujemy odpowiednie wnioski o wydanie podatkowych interpretacji indywidualnych, które we właściwy sposób zabezpieczają interesy naszych Klientów.

Umowy w obrocie międzynarodowym z Iranem i Chinami

Umowy z kontrahentami zagranicznymi

Możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw upatrywać w dużej mierze należy w obrocie międzynarodowym. Członkostwo w Unii Europejskiej, jak również wszelkie umowy międzynarodowe pozwalają przedsiębiorcom poszerzać rynek zbytu, jak również dokonywać importu towarów na wysoką skalę. Prawidłowe przygotowanie warunków umowy pozwala ograniczyć możliwości powstania sporów na tle jej stosowania, jak również ułatwić jej wykonywanie. Z każdym rokiem zmieniają się i poszerzają kierunki ekspansji polskich przedsiębiorców. Po krajach Unii Europejskiej, największą popularnością cieszą się transakcje ze Wschodem, w tym z krajami azjatyckimi, a w szczególności z Chinami. Dzięki zniesieniu wielu sankcji ostatnimi czasy powstała możliwość współpracy z Iranem, co znajduje odzwierciedlenie w ostatnio zawartych kontraktach, m.in. na szczeblu ministerialnym.

Klauzula wyboru prawa

Zasadniczo strony umowy mają możliwość, w ramach swobody kontraktowania, dowolnie ustalić prawo właściwe dla stosowania zawartej między nimi umowy. Odpowiednie odesłanie do prawa państwa trzeciego skutkować będzie koniecznością poddania wszelkich sporów na tle wykonywania umowy regulacjom tegoż państwa. Wybór prawa państwa jednego z kontrahentów umowy z reguły prowadzić będzie do uprzywilejowania jednej strony. Stąd też zagadnienie to jest bardzo istotne.

Klauzula prorogacyjna

Odrębnie niż klauzula wyboru prawa – odnosząca się do zastosowania właściwego prawa materialnego, klauzula prorogacyjna jest postanowieniem umownym, w ramach którego strony ustalają właściwość miejscową sądu dla rozstrzygania sporów powstałych lub mogących wyniknąć na tle stosowania umowy. Właściwy sąd, powszechny lub polubowny, rozstrzygać będzie spór w oparciu o prawo właściwe dla umowy. Z reguły zatem w umowach stosowane są łącznie klauzule wyboru prawa materialnego, jak i właściwości sądu.

Ograniczenia

Możliwości zastosowania klauzul umownych, w tym przede wszystkim klauzuli wyboru prawa właściwego, jak i klauzuli prorogacyjnej, podlegają pewnym ograniczeniom. Stąd też niezbędna jest każdorazowa analiza przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Prawnicy Kancelarii MHS posiadają doświadczenie w zakresie przygotowywania umów w obrocie międzynarodowym, w tym przede wszystkim w zakresie reprezentacji interesów Klientów na etapie negocjacji i ustalania ostatecznego brzmienia porozumienia. Przygotowując propozycje przyszłej umowy Kancelaria ma na względzie pełne zabezpieczenie interesów Klienta.