Zabezpieczenie kontaktów pomiędzy dzieckiem a rodzicem w trakcie postępowania rozwodowego.

Rozważania możliwości zabezpieczenia kontaktów rodziców z dzieckiem występują z chwilą, gdy małżonkowie postanawiają się rozstać, a co za tym idzie pojawia się pytanie z kim zamieszka dziecko po rozwodzie i jak będą wyglądały jego kontakty z drugim rodzicem. Między innymi w takich kwestiach rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym. Ze względu na długość postępowania rozwodowego niemniej istotna staje się kwestia tego gdzie i z którym ze współmałżonków będzie przebywać dziecko w jego trakcie. Najczęściej jednak w powyższym przypadku ze względu na brak porozumienia pomiędzy stronami pojawia się sytuacja w której jedno z rodziców sprawujących opiekę nad dzieckiem usiłuje utrudnić kontakty dziecka z drugim rodzicem. Najbardziej pożądane byłoby gdyby rodzice doszli w tej kwestii do porozumienia, ale niestety praktyka pokazuje, że dziecko staje się niejako „kartą przetargowa” w konflikcie dorosłych - co powoduje znaczne  osłabienie więzi emocjonalnej z małoletnim.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów

Rozwiązaniem powyższego problemu może być wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem  na czas trwającego postępowania rozwodowego, którego podstawą jest art. 730 §1 k.p.c., z którego wynika ogólne uprawnienie do żądania zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny. Podstawą do wniesienia wniosku jest brak możliwości utrzymywania kontaktów z dzieckiem, z uwagi na działania  podejmowane przez osobę pod której pieczą małoletni pozostaje, uniemożliwiające wykonywanie  stosunków  przez osobę do tego uprawnioną. Sądem, do którego należy wnieść wniosek o zabezpieczenie  przed zainicjowaniem postepowania jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, natomiast w wypadku składania wniosku w trakcie toczącego się postępowania należy wnieść do sądu przed którym toczy się postepowanie rozwodowe.

Wymagania formalne wniosku

Wniosek  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w art. 126 k.p.c., co oznacza, że ma zawierać wskazanie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, dowody na poparcie przytoczonych okoliczności oraz podpis strony albo jej przedstawiciela. Ponadto wniosek o zabezpieczenie kontaktów powinien zawierać propozycje dotyczące częstotliwości formy  i miejsca  kontaktów rodzica z małoletnim. Dla przykładu - wnioskujemy o możliwość wyłącznego kontaktu z dzieckiem w co drugi weekend miesiąca pomiędzy godziną 16:00 a 20:00, odbierania dziecka z popołudniowych zajęć, odwiedziny, zabierania małoletniego poza miejsce zamieszkania itp. Wniosek należy dodatkowo uzasadnić, a wiec podać przyczyny które były motywacją do jego złożenia tj. np. uporczywe izolowanie dziecka przed kontaktami z rodzicem, ograniczanie kontaktu telefonicznego, odwoływanie umówionych spotkań w ostatniej chwili.

Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem, należy uiścić opłatę stałą w wysokości 40 zł, z wyjątkiem sytuacji, w której wniosek o udzielenie zabezpieczenia zawarty jest  piśmie rozpoczynającym postępowanie. Wówczas wniosek o zabezpieczenie nie podlega opłacie.

Postępowanie zabezpieczające

Wg Art. 756k.p.c. zasadą jest, że w sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i uregulowania kontaktów z nimi sąd orzeka w przedmiocie zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy. Zatem wniosek taki zostaje rozpoznany dopiero po rozprawie, co pozwoli sądowi na zapoznanie się ze stanowiskiem obojga rodziców. Rozprawa stwarza ponadto okazję do wspólnego ustalenia kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania w sposób, który jest akceptowany przez obydwie strony. Wyjątek stanowią sprawy niecierpiące zwłoki, a więc gdy dobro małoletniego wymaga niezwłocznej ingerencji sądu.

Egzekwowanie przestrzegania postanowień sądu

Ustawodawca wprowadził środki służące egzekwowaniu postanowień sądu dotyczących opieki nad dzieckiem także tych, które zostały ustalone w trakcie postępowania zabezpieczającego. Sąd uwzględniając wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem reguluje stosunki na czas trwania postępowania, sposobów kontaktów z dzieckiem, a także sposobów roztaczania pieczy nad małoletnim. Sąd na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu. W tym wypadku stosuje się odpowiednio art. 5821 k.p.c., według którego w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę obowiązaną, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej osobie obowiązanej, pod której pieczą dziecko pozostaje – na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem.

Podsumowanie

Jeżeli zatem w trakcie postępowania rozwodowego rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia w bieżących sprawach dotyczących uregulowania opieki nad potomstwem istnieje prawna możliwość zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem na czas postępowania rozwodowego w postaci postanowienia sądu.

Prawnicy Kancelarii MHS prowadzą w imieniu klientów szereg spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych na każdym etapie postępowania oraz udzielają niezbędnej pomocy prawnej.