Odszkodowania

Ubezpieczenia z tytułu poszczególnych ryzyk są immanentnie związane z obrotem i funkcjonowaniem każdego podmiotu, czy to osoby fizycznej, czy też przedsiębiorcy. Mnogość zdarzeń skutkujących powstaniem szkody bezpośrednio przekłada się na obowiązek dokonania oceny w jakim zakresie poszczególne podmioty prawa winny ograniczyć swoją odpowiedzialność.

Ubezpieczenia zasadniczo dzieli się na ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia na życie. Zupełnie odmienną kwestią są ubezpieczenia społeczne, w zakresie których prawnicy Kancelarii MHS świadczą również kompleksową obsługę, są to jednak sprawy nierozerwalnie związane z przepisami prawa pracy.

Odszkodowanie jest świadczeniem należnym osobie poszkodowanej z tytułu wyrządzonej szkody. Podmiotem zobowiązanym do wypłaty świadczenia nie zawsze jest sprawca zdarzenia. Stąd też konieczne jest rozważenie możliwości zabezpieczenia poszczególnych podmiotów na przyszłość, np. poprzez zawarcie stosownych umów ubezpieczenia. Prawnicy Kancelarii prawnej MHS doradzają swoim klientom na etapie negocjacji i zawierania umów ubezpieczenia, jak i ewentualnych sporów wynikłych z tytułu powstania szkody. W ramach zdobytego doświadczenia zawodowego Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS reprezentowali zarówno Zakłady Ubezpieczeń, jak i podmioty dochodzące odszkodowań z tytułu zdarzeń ubezpieczeniowych.

Kancelaria Prawna MHS świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie wszelkich spraw związanych z optymalizacją zakresu ubezpieczeń – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców oraz spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań. Zespół Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów świadczących usługi na rynku ubezpieczeniowym, jak również w zakresie dochodzenia i obrony praw związanych z powstałą szkodą – majątkową i niemajątkową.

W ramach prowadzonej obsługi prawnej, Kancelaria Prawna MHS współpracuje z wykwalifikowanymi brokerami i agentami ubezpieczeniowymi, co bezpośrednio wpływa na jakość świadczonych usług i kompleksową obsługę klientów. Doświadczenie nabyte w ramach dotychczasowej działalności zawodowej pozwala Prawnikom Kancelarii w sposób perspektywiczny udzielać odpowiedniego wsparcia swoim Klientom, celem optymalizacji kosztów i dochodzenia odszkodowań związanych z tytułu powstania ewentualnych szkód.