Szkody w pojazdach mechanicznych

Szkody w pojazdach mechanicznych stanowią bardzo częsty przedmiot postępowań sądowych. Pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego poddane zostają kwestie związane z ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego, adekwatnego związku przyczynowego między zdarzeniem a zaistniałą szkodą, winy, jak i wysokości odszkodowania.

Poszkodowany z tytułu zdarzeń komunikacyjnych, w razie braku wypłaty odszkodowania równego całości poniesionej szkody, ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, celem dochodzenia pozostałej części tzw. odszkodowania komunikacyjnego. Spory powstałe na tym tle z reguły sprowadzają się do prawidłowego ustalenia wysokości odszkodowania, poprzez zastosowanie chociażby cen części zamiennych oraz stawek za roboczogodzinę prac blacharskich i lakierniczych. Rozbieżności co do prawidłowości zastosowania poszczególnych stawek wielokrotnie rozstrzygane były przez Sąd Najwyższy. Znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego pozwala Prawnikom Kancelarii Prawnej MHS w sposób optymalny udzielać porad prawnych swoim Klientom w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu szkody w pojeździe mechanicznym, a następnie skutecznie reprezentować ich interesy przed sądem.

W zależności od rodzaju szkody, tj. czy likwidowana ona jest z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu (ubezpieczenie OC), czy też z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia pojazdów komunikacyjnych (ubezpieczenie auto – casco), dochodzenie należnego odszkodowania przejawia pewnego rodzaju odrębności.

Odszkodowania komunikacyjne

Zwrócić należy uwagę, iż w ramach ubezpieczenia AC posiadacz pojazdu dochodzi naprawienia powstałej szkody na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z zakładem ubezpieczeń. Stąd też wysokość odszkodowania komunikacyjnego ograniczona może być w umowie łączącej strony, a co za tym idzie, poszkodowany nie zawsze ma szanse uzyskać pełną rekompensatę powstałej szkody, celem prawidłowego rozważenia interesów i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty umowy ubezpieczenia. Kancelaria Prawna MHS współpracuje z profesjonalistami w zakresie umów ubezpieczeniadoradza Klientom przy zawieraniu umów ubezpieczenia.

W zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności OC sprawcy zdarzenia Prawnicy Kancelarii MHS prowadzili wiele spraw sądowych. Znajomość orzecznictwa Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych pozwala optymalnie udzielać porad prawnych Klientom Kancelarii w zakresie ryzyk, jak i możliwości skutecznego prowadzenia postępowań sądowych.