Szkody na osobie

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. W tym zakresie sąd przyznać może poszkodowanemu również odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Szkody na osobie stanowią bardzo szeroki katalog, który swoim zakresem obejmuje zarówno szkody majątkowe, jak i szkody niemajątkowe.

Krzywda (szkoda niemajątkowa) stanowi rekompensatę na rzecz pokrzywdzonego z tytułu doznanych ujemnych przeżyć, takich jak ból i cierpienie (zarówno psychiczne i fizyczne). Wysokość przyznawanego zadośćuczynienia jest kwestią wysoce ocenną. Przy ustalaniu wysokości należnej kwoty z tytułu szkody niemajątkowej sąd bierze pod uwagę indywidualne okoliczności sprawy, w tym przede wszystkim rodzaj, rozmiar, trwałość cierpień, konieczność podjęcia leczenia, zabiegów operacyjnych oraz, co niezmiernie istotne, rokowania na przyszłość. W orzecznictwie sądowym przyjęło się, iż na wysokość należnego zadośćuczynienia wpływ ma wysokość ustalonego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Do ustalenia tych okoliczności bardzo często konieczne jest skorzystanie z wiadomości specjalnych. O ile biegły sądowy nie ma możliwości wypowiedzieć się w zakresie doznanych cierpień psychicznych, o tyle może ocenić wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu. Nadto biegły z zakresu traumatologii dokonać może oceny związku przyczynowego między zdarzeniem, a następstwami w sferze psychicznej poszkodowanego.

Kancelaria Prawna MHS posiada doświadczenie w reprezentacji Klientów w zakresie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód niemajątkowych. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS wielokrotnie doradzali swoim Klientom w sprawach związanych z dochodzeniem należnego zadośćuczynienia.