Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe zakwalifikować można do działu ubezpieczeń gospodarczych. Uregulowane zostały zasadniczo przepisami Kodeksu cywilnego. Odróżnić je należy od ubezpieczeń osobowych. Ponadto regulacje dotyczące ubezpieczeń majątkowych znajdują się w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia bądź w stosownych umowach ubezpieczenia, gdzie strony same regulują, w zakresie prawem dozwolonym, wzajemne obowiązki, wysokość sumy ubezpieczenia, ryzyka ubezpieczeniowe, jak i przypadki wyłączeń odpowiedzialności.

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Strony mogą jednak postanowić, że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub nawet zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Co w związku z tym szczególnie istotne, uprawniony do odszkodowania (najczęściej bezpośrednio poszkodowany) może dochodzić w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Kancelaria prawna MHS wspiera swoich Klientów w zakresie ustalenia ryzyk ubezpieczeniowych, co bezpośrednio przekłada się na stosowne ograniczenie odpowiedzialności Klienta, przy uwzględnieniu optymalizacji kosztów tegoż ograniczenia.

Należy podkreślić, że prawnicy Kancelarii reprezentują Klientów w sporach związanych z obroną Ich praw, jak i dochodzeniem roszczeń z tytułu wyrządzonej szkody. Kancelaria Prawna MHS udziela porad prawnych na każdym etapie postępowania – zarówno likwidacyjnego, jak i sądowego.

I. Ubezpieczenia mienia

Wśród ubezpieczeń majątkowych większość ubezpieczeń stanowią ubezpieczenia mienia. Przedmiotem ubezpieczeń majątkowych może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się określić w sumie pieniężnej. Oznacza to, iż wszelkie mienie prawnie dozwolone może zostać, na określonych zasadach, ubezpieczone.

Podkreślenia wymaga fakt, iż samym ubezpieczeniem mienia zajmują się agenci ubezpieczeniowi oraz brokerzy. Kancelaria MHS współpracuje ze specjalistami, którzy w swojej ofercie posiadają szereg ubezpieczeń, które dostosowywane są specjalnie do potrzeb indywidualnego Klienta. Pamiętać jednak należy, iż ubezpieczenia majątkowe stanowią część prawa gospodarczego i bardzo często niezbędne jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, celem optymalizacji kosztów ubezpieczenia i minimalizacji ryzyka ubezpieczeniowego.

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS posiadają bogate doświadczenie w udzielaniu porad prawnych oraz przygotowywaniu umów, które wymagają stosownego zabezpieczenia majątku Klienta, poczynając od ubezpieczenia nieruchomości, a kończąc na ubezpieczeniu rzeczy ruchomych, w tym przede wszystkim ubezpieczeniu pojazdów.

II. Ubezpieczenia komunikacyjne

Najczęściej spotykanym w obrocie ubezpieczeniem interesu majątkowego jest ubezpieczenie komunikacyjne. Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobligowany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu (obowiązkowe ubezpieczenie OC).

Ponadto w obrocie funkcjonują dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne AUTO CASCO (AC). Zawarcie przez posiadacza pojazdu mechanicznego umowy ubezpieczenia AC skutkuje pokryciem kosztów naprawy pojazdu przez ubezpieczyciela przede wszystkim w sytuacji gdy ubezpieczony sam spowodował szkodę w swoim pojeździe mechanicznym.

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS w ramach stałej obsługi prawnej oraz udzielania indywidualnych porad prawnych świadczą usługi dotyczące prawnych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych. Pomagamy zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, jak również reprezentujemy naszych Klientów w trakcie procesu.

a) Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu (OC)

W polskim systemie prawnym obowiązuje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która określa przede wszystkim zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia tejże umowy.

Kwestie związane z brzmieniem samej umowy zazwyczaj regulowane są Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia obowiązującymi u danego ubezpieczyciela. Posiadacz pojazdu zobligowany do zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC ma oczywiście możliwość wyboru, z którym zakładem ubezpieczeń taką umowę chce podpisać. Warte podkreślenia jest, iż ww. ubezpieczenie obejmuje również szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Mnogość ofert ubezpieczenia OC funkcjonujących na rynku powoduje jednocześnie pozytywną dla klienta konkurencyjność w zakresie opłat, jednak przekłada się również na oczywisty problem, tj. konieczność wyboru tej najkorzystniejszej oferty. Kancelaria Prawna MHS w ramach stałej współpracy z wyspecjalizowanymi agentami ubezpieczeniowymi oraz brokerami pomaga swoim klientom w wyborze optymalnego rozwiązania już na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów na etapie postępowania likwidacyjnego w związku ze szkodą z tytułu odpowiedzialności cywilnej powstałej w związku z ruchem pojazdu. Postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela często nie przynosi oczekiwanych przez klienta skutków, z uwagi chociażby na zaniżony zakres odszkodowania, co skutkuje koniecznością wystąpienia w sprawie na drogę postępowania sądowego i dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym. Doświadczenie nabyte przez Prawników Kancelarii Prawnej MHS w ramach dotychczasowej pracy zawodowej, pozwala w sposób obiektywny i z należytą starannością ocenić szanse powodzenia zgłaszanego roszczenia, tak aby nie generować dodatkowych kosztów postępowania i w sposób możliwie szybki i skuteczny doprowadzić do wypłaty należnego odszkodowania.

b) Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów komunikacyjnych – ubezpieczenie auto-casco

Posiadacze pojazdów mechanicznych poprzez zawarcie obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC nie zabezpieczają w pełnym zakresie szkód, jakie powstać mogą w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego. Stąd też niezbędne jest wyważenie dóbr i ustalenie, czy dany podmiot nie powinien skorzystać również z możliwości dobrowolnego ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia auto-casco. Jest to ubezpieczenie od zdarzeń losowych, które ma na celu pełną ochronę posiadanego pojazdu. Jego zakresem, w zależności od warunków zawartej umowy, objęta może być np. kradzież, zalanie, uszkodzenie, czy też zniszczenie pojazdu. Z uwagi na rozszerzony zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, składka z tytułu ubezpieczenia AC z reguły w sposób znaczący przewyższa składkę wynikającą z tytułu ubezpieczenia OC.

Współpraca ze specjalistami w zakresie ubezpieczeń, jak i dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe Prawników Kancelarii Prawnej MHS pozwalają na kompleksową obsługę klientów, zarówno na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty, jak i w trakcie renegocjacji jej warunków oraz w sytuacji ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu powstałych zdarzeń ubezpieczeniowych. Tym samym, we wskazanym zakresie Kancelaria Prawna MHS świadczy kompleksową obsługę prawną Klientów.