Ubezpieczenia na życie

Poza ubezpieczeniami majątkowymi zasadnicze znaczenie w obrocie posiadają ubezpieczenia na życie. Do przedmiotowych ubezpieczeń zaliczyć należy ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia na życie jeśli są związane z ubezpieczeniowym funduszem gwarancyjnym, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem powyższych ubezpieczeń.

Przedmiotem ubezpieczeń na życie jest przeżycie (śmierć) lub dożycie ubezpieczonego. Zaistnienie określonego zdarzenia skutkuje wypłatą świadczenia na rzecz osoby uprawnionej, tj. ubezpieczonego lub uposażonego z tytułu umowy ubezpieczenia.

Należy podkreślić, że ubezpieczenia tego typu mają charakter dobrowolny. Istotą umowy ubezpieczenia osobowego, w tym umów ubezpieczenia na życie, jest odpowiedzialność kontraktowa zakładu ubezpieczeń, co oznacza, iż w odróżnieniu od ubezpieczeń mienia, wypłata świadczenia nie następuje w wyniku powstania szkody, a w następstwie zaistnienia określonego zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie.

Ubezpieczenia na życie powszechnie stosowane są w większych zakładach pracy, gdzie pracodawca negocjuje z zakładem ubezpieczeń warunki ubezpieczenia, w tym przede wszystkim wysokość sumy ubezpieczenia, rodzaje świadczeń z tytułu których następować będzie wypłata świadczenia oraz wysokość składki ubezpieczeniowej. Pracownicy zainteresowani objęciem ich ochroną ubezpieczeniową mogą przystąpić do już zawartej umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Umowy te stosowane są powszechnie w Polsce.

W związku z tzw. hiperinflacją na przełomie lat dziewięćdziesiątych bardzo wiele spraw związanych z umowami ubezpieczenia na życie, w tym w szczególności spraw tzw. polis posagowych (umowy ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci) oraz rent rozstrzyganych było przez sądy powszechne. Znajomość bogatego orzecznictwa sądowego, jak i udział w wielu postępowaniach pozwalają prawnikom Kancelarii Prawnej MHS w sposób rzetelny reprezentować Klientów oraz udzielać porad prawnych.

Kancelaria Prawna MHS posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podmiotów w sporach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu ubezpieczeń na życie. W sądach powszechnych rozstrzyganych było wiele sporów, w których uczestniczyli prawnicy Kancelarii, a dotyczących w szczególności rozumienia poszczególnych zapisów umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Wieloletnie doświadczenie poparte pracą przy obsłudze jednego z największych polskich zakładów ubezpieczeń pozwala Kancelarii MHS w pełni wyjść naprzeciw potrzebom Klientów.

Odszkodowania

1. Pojęcie szkody

Zgodnie z ogólną zasadą odpowiedzialności odszkodowawczej, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Pod pojęciem szkody rozumie się uszczerbek w dobrach lub interesach prawnych poszkodowanego, którego doznał wbrew swojej woli.

Pojęcie „odszkodowanie” odnosi się tradycyjnie do uszczerbku na mieniu i obejmuje swoim zakresem rzeczywistą stratę (damnum emergens) oraz utracone korzyści(lucrum cessans). Oznacza to, iż osoba poszkodowana dochodzić może odszkodowania w zakresie przewyższającym uszczerbek o rzeczywiście powstałe korzyści, które mogłaby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono. W sytuacji zatem, gdy poszkodowany wskutek zdarzenia skutkującego powstaniem szkody nie powiększył swojego majątku, a czego mógł się z dużym stopniem prawdopodobieństwa spodziewać, ma prawo dochodzić od sprawcy (ew. innego podmiotu, np. ubezpieczającego) dochodzić tychże korzyści.

Odszkodowanie odróżnić należy od krzywdy, która dotyczy naruszenia interesów o charakterze niemajątkowym. Z tytułu powstałej krzywdy pokrzywdzonemu należne jest odpowiednie zadośćuczynienie. W tym miejscu zauważyć należy, iż w ostatnich latach zarówno doktryna, jak i orzecznictwo w szerokim zakresie wypowiadały się w temacie zasadności zadośćuczynienia z tytułu naruszenia poszczególnych dóbr (w szczególności dóbr osobistych), jak i wysokości należnego zadośćuczynienia.

Co istotne, jedno zdarzenie skutkować może powstaniem zarówno szkody na mieniu, jak i uszczerbku o charakterze niemajątkowym.

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS posiadają bogate doświadczenie związane z reprezentacją Klientów w sprawach odszkodowań oraz dochodzenia zadośćuczynienia. Uczestnictwo w negocjacjach między stronami, jak i reprezentacja klientów w sporach sądowych, pozwoliły Prawnikom Kancelarii Prawnej MHS (oraz współpracującym adwokatom i radcom prawny) nabrać doświadczenia niezbędnego, by w sposób fachowy wspierać Klientów przy obronie ich praw (zarówno udzielając porad prawnych jak i reprezentując ich interesy w sądzie).

2. Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód na mieniu

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS posiadają bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód na mieniu. Kancelaria prowadzi doradztwo prawne w sprawach odszkodowawczych już na etapie likwidacji szkód, jak również w toku postępowań sądowych.

Powstanie szkody jest jedną z najczęstszych przyczyn konfliktu między podmiotami. Konflikt sprowadzać może się do ustalenia kwestii zasadniczej, tj. faktu powstania szkody w ogóle, jak i następnie jej rozmiaru oraz, co najważniejsze, do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego. Etap likwidacji szkody bardzo często wymaga pomocy profesjonalisty, celem zweryfikowania, zarówno po stronie poszkodowanego, jak i podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, czy istnieją podstawy do przyjęcia odpowiedzialności, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Stąd też, już na tym etapie warto jest skorzystać z usług podmiotu posiadającego doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód na mieniu.

Sporna wysokość odszkodowania z reguły sprowadza się do konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS doradzają Klientom w jaki sposób skutecznie dochodzić swoich praw, bez konieczności ponoszenia zbędnych kosztów postępowania. Spory dotyczące odszkodowań bardzo często wymagają zasięgnięcia wiadomości specjalnych, co niejednokrotnie sprowadza się do konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów w toku procesu. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w toku prowadzonych postępowań sądowych pozwala Prawnikom Kancelarii skutecznie doradzić Klientom w zakresie zasadności składania wniosków dowodowych, związanych m.in. z powołaniem dowodu z opinii biegłego sądowego.