Ochrona dóbr osobistych

W ostatnich latach problematyka ochrony dóbr osobistych zyskuje niewątpliwie na znaczeniu. Wynika to m. in. z tego, że rozwój środków porozumiewania się na odległość (rozwój różnego rodzaju portali społecznościowych) oraz ich upowszechnienie spowodował powstanie tzw. społeczeństwa informacyjnego, w którym szybkość wymiany wszelkich informacji stanowi z jednej strony znaczące udogodnienie dla jego członków, a z drugiej, ułatwia rozpowszechnianie (również anonimowo) negatywnych wypowiedzi, co w wielu przypadkach stanowi naruszenie cudzych dóbr osobistych. Doradztwo prawne polega w takim wypadku na ochronie tych praw. Warto pamiętać, że osoby które naruszają te dobra (w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska) nie pozostają bezkarne, a pokrzywdzonym przysługuje ochrona prawna na podstawie przepisów prawa cywilnego. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący posiadają duże doświadczenie w udzielaniu porad prawnych z zakresu ochrony dóbr osobistych i wielokrotnie brali udział w postępowaniach, których przedmiotem było dochodzenie roszczeń od osoby, która te dobra narusza. Do najważniejszych roszczeń przysługujących pokrzywdzonemu należy zaliczyć roszczenie o zaniechanie, roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę roszczenie o usunięcie skutków naruszenia poprzez złożenie oświadczenia w odpowiedniej treści i formie, realizowane najczęściej poprzez zobowiązanie naruszającego do opublikowania w mediach stosownych przeprosin.

Ochrona wizerunku

Dla wielu Klientów Kancelarii Prawnej MHS bardzo istotne było także podjęcie działań w celu ochrony ich wizerunku. Podkreślenia wymaga, że niedopuszczalne jest korzystanie z wizerunki osoby bez jej zgody. W drodze wyjątku, możliwym jest rozpowszechnianie cudzego wizerunku bez zgody tej osoby, jeżeli jest to osoba powszechnie znana, a wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych. Ponadto, można także rozpowszechniać cudzy wizerunek bez uprzedniego uzyskania zgody, jeżeli osoba ta stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Kancelaria Prawna MHS oraz współpracujący z nią adwokaci i radcy prawni świadczą kompleksową obsługę prawną oraz udzielają pojedynczych porad prawnych w zakresie przygotowywania i obsługi umów, które dotyczą korzystania z wizerunku.