Prawo ochrony konsumentów

Prawo europejskie, a w ślad za nim prawo polskie, przykłada z biegiem czasu coraz większą wagę do zagadnień ochrony praw konsumentów, co stanowi specyficzną część prawa zobowiązań. Konsument, jako nieprofesjonalista, jest uważany za słabszą stronę stosunku prawnego w stosunku do przedsiębiorców. W związku z tym istnieje konieczność ochrony jego praw poprzez przyznanie mu odpowiednich narzędzi (np. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość) oraz nałożenie pewnych obowiązków na przedsiębiorców. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS, w ramach świadczonego doradztwa prawnego, oferują kompleksową obsługę prawną podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, która wiąże się z wchodzeniem w stosunki prawne z konsumentami, zapewniając spełnienie wszystkich prawem wymaganych warunków takiej działalności, jak również należytą ochronę praw przedsiębiorcy.

Regulaminy sklepów

Jednym z podstawowych obowiązków ciążących na przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie sklepów jest przygotowanie odpowiedniego regulaminu. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorców prowadzących działalności w formie sklepów internetowych, choć nie tylko. Prawidłowy regulamin sklepu internetowego zapewnia bezpieczeństwo prawne i efektywne prowadzenie działalności gospodarczej. Ma to szczególne znaczenie z perspektywy działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którzy podejmują określone czynności przeciwko przedsiębiorcom prowadzącym swoją działalność niezgodnie z prawem. Kancelaria Prawna MHS prowadzi obsługę prawną podmiotów, świadczących swoje usługi przez Internet, dzięki czemu posiadają niezbędne doświadczenie, umożliwiające poznanie specyfiki tej branży i odpowiednią reakcję na potrzeby Klientów. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS udzielają też jednorazowych porad prawnych i pomagają np. przy sporządzaniu odpowiednich dokumentów, takich jak regulaminy sklepów internetowych.

Obowiązki informacyjne

Na przedsiębiorcach wchodzących w relacje z konsumentami ciąży obowiązków informacyjnych, które powinny być wykonane w należyty sposób. Podobnie jak z regulaminami sklepów, ich nieprawidłowe wykonanie może spowodować wiele problemów prawnych po stronie przedsiębiorców. Prawnicy Kancelarii MHS w ramach doradztwa prawnego świadczą w tym zakresie kompleksową obsługę prawną.

Kredyty zawierane przez konsumentów

Prawo ochrony konsumenta to oczywiście nie tylko obowiązki po stronie przedsiębiorców, ale także prawa konsumentów. Kancelaria Prawna MHS w ramach doradztwa prawnego skutecznie dochodzi tych praw, w szczególności przeciwko bankom. Wielu Klientów nie zdaje sobie sprawy, że bardzo często regulaminy bankowe są sprzeczne z prawem, a postanowienia w nich zawarte - ze względu na swoją abuzywność - nie wiążą konsumentów. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący, gruntownie analizują umowy zawarte z bankami i skutecznie dochodzą nienależnie pobranych opłat. Mowa tu nie tylko o pożyczkach, ale także o kredytach hipotecznych. Umowy z bankami bardzo często zawierają niedozwolone tzw. „klauzule indeksacyjne”, które pozwalają bankom na przeliczenie waluty po dowolnie wybranym przez siebie kursie. Kancelaria Prawna MHS posiada niezbędną wiedzę, aby w ramach doradztwa prawnego skutecznie udzielać porad prawnych takim osobom w odzyskaniu nienależnie pobranych przez bank środków.

Zakup mieszkania u dewelopera

Zakup mieszkania to niewątpliwie poważna decyzja, szczególnie w sytuacji, gdy na ten cel zaciągany jest kredyt na wiele lat. Warto dokładnie przeanalizować postanowienia umowy z deweloperem pod kątem tego, czy nie zawiera ona niekorzystnych postanowień dla nabywcy. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której mieszkanie ma dopiero zostać wybudowane przez dewelopera. Pamiętając o skandalach związanych z bankructwem deweloperów, należy szczególnie mieć na uwadze zobowiązania jakie nakłada na kupującego umowa z deweloperem. Taka analiza zabezpiecza przed ryzykami prawnymi związanymi z zakupem mieszkań na rynku pierwotnym.

Oczywiście równie ważne jak ochrona praw na etapie zawierania umowy z deweloperem jest dochodzenie praw z tytułu wad fizycznych zakupionego mieszkania. Deweloper zobowiązany jest do usunięcia wad, które pojawią się w mieszkaniu w ciągu 5 lat od dnia wydania mieszkania nabywcy. Bardzo często, dochodzi jednak do sytuacji, w której deweloper stara się uniknąć swojej odpowiedzialności. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS oferują pełną obsługę prawną Klientów w zakresie umów deweloperskich.