Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego, które zajmuje się przede wszystkim uregulowaniem praw i obowiązków wynikających z więzów pokrewieństwa i powinowactwa. Dlatego też doradztwo prawne w tym zakresie jest szczególnie delikatną materią. Warto zauważyć, że o ile większość przepisów jest bezwzględnie obowiązująca (co oznacza brak możliwości odmiennego ukształtowania wzajemnych relacji pomiędzy stronami), to istnieje jednak pewien obszar, w którym zastosowanie znajdzie prawo zobowiązań. W szczególności są to majątkowe umowy małżeńskie, w których małżonkowie lub przyszli małżonkowie mogą uregulować rodzaj majątkowego ustroju małżeńskiego. Kancelaria Prawna MHS specjalizuje się w postępowaniach rozwodowych, troszcząc się o jak najlepsze zabezpieczenie interesów swoich Klientów. Prawnicy Kancelarii MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący oferują porady prawne zarówno w sprawach majątkowych (podział wspólnego majątku małżonków) jak również w kwestiach niemajątkowych (np. sposób używania wspólnie zajmowanego mieszkania oraz władza rodzicielska). W sytuacji, gdy z uwagi na brak woli polubownego załatwienia sprawy konieczne staje się sądowe dochodzenie praw, Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS dążą do zapewnienia jak najlepszego zabezpieczenie interesów Klientów w postępowaniu przed sądem powszechnym.

Rozwody

Rozwiązanie małżeństwa w polskim prawie może nastąpić wyłącznie na skutek orzeczenia sądowego. Aby do tego doszło, pełnomocnik - adwokat lub radca prawny musi wykazać w postępowaniu sądowym, że doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Pojawia się oczywiście w tym kontekście pytanie, co należy rozumieć pod tym pojęciem. W orzecznictwie sądowym utarło się, że trwały rozkład pożycia ma miejsce wówczas, gdy doszło do ustania pomiędzy małżonkami więzi uczuciowej (miłość), intymnej (pożycie seksualne) oraz ekonomicznej (wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego). Zadaniem prawnika jest zatem wykazanie, że więź pomiędzy małżonkami ustała na tych trzech płaszczyznach. Kancelaria Prawna MHS specjalizuje się w postępowaniach rozwodowych, świadcząc porady prawne oraz reprezentując Klientów w sądzie w taki sposób, aby zapewnić troskę o Ich interesy oraz poczucie bezpieczeństwa. Sprawy tego typu są oczywiście szczególnie delikatne i budzą duże emocje obu stron, dlatego też Prawnicy MHS dokładają wszelkich starań, aby Klienci czuli się w pełni komfortowo na każdym etapie postępowania.

Należy zauważyć, że w wyroku rozwodowym sąd najczęściej nie orzeka jedynie o rozwiązaniu małżeństwa. Dodatkowym przedmiotami postępowania mogą być także: wina rozkładu pożycia, prawo do wspólnie zajmowanego mieszkania, alimenty na rzecz byłego małżonka, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi oraz podział majątku wspólnego.

a. wina rozkładu pożycia

W przypadku, gdy małżonkowie chcą się rozstać w pokojowych relacjach, istnieje możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków. Bardzo często będzie jednak dochodziło do sporów na tym tle, co wiąże się dla obu stron z koniecznością wykazywania winy drugiego małżonka lub przytaczaniem dowodów na swoją niewinność. Zadaniem adwokata lub radcy prawnego, w ramach świadczonych usług doradztwa prawnego, jest w takiej sytuacji odpowiednia reprezentacja stanowiska swojego Klienta i przekonanie sądu, ze nie ponosi on winy w rozkładzie pożycia (względnie, że winę za rozkład pożycia ponosi wyłącznie drugi z małżonków).

b. prawo do wspólnie zajmowanego mieszkania

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego przez małżonków mieszkania. Oznacza to, że jeżeli do momentu rozwodu małżonkowie mieszkali wspólnie w jednym mieszkaniu, sąd będzie wyrokował w tym zakresie. Nie jest przy tym konieczne, aby oboje małżonkowie byli współwłaścicielami danego mieszkania. Istotny jest tylko fakt wspólnego zamieszkiwania, natomiast mieszkanie może należeć tylko do jednego z małżonków, lub nawet do osoby trzeciej (np. wynajmującego). Warto także pamiętać, że ustalenie sposobu zajmowania mieszkania, nie przesądza o prawie własności w tym przedmiocie, co oznacza m. in., że małżonek będący jego jedynym właścicielem ma prawo wykonywać (w odpowiednich granicach) swoje prawo własności. Prawnicy Kancelarii MHS zajmują się doradztwem prawnym przy sprawach dotyczących nieruchomości, będących własnością tylko jednego z małżonków.

c. alimenty na rzecz byłego małżonka

Prawo polskie przewiduje możliwość domagania się alimentów od byłego małżonka w sytuacji zaistnienia określonych przesłanek. Alimentów może żądać małżonek znajdujący się w niedostatku, w sytuacji gdy: oboje małżonkowie zostali uznani za winnych rozkładu pożycia, żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozkładu pożycia lub wtedy, gdy alimentów żąda małżonek niewinny w sytuacji, gdy drugi małżonek został uznany za winnego rozkładu pożycia. Alimentów można żądać także w sytuacji, w której tylko jeden małżonek został uznany za winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Zakres obowiązku alimentacyjnego jest wówczas szerszy i obejmuje obowiązek przyczyniania się małżonka winnego do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego. Kancelaria Prawna MHS udziela porad prawnych oraz reprezentuje zarówno klientów dochodzących alimentów, jak również tych, pragnących wykazać ich bezzasadność. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS, prowadzą również sprawy dotyczące podwyższenia lub obniżenia alimentów od małżonka obowiązanego do tego świadczenia.

d. władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem

W przypadku gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z dzieckiem. Dodatkowym elementem orzeczenia jest także wskazanie na to, w jakiej wysokości każdy z rodziców powinien partycypować w kosztach utrzymania i wychowania dziecka. Adwokaci oraz radcowie prawni, współpracujący z Prawnikami z Kancelarii MHS doradzają w takich sprawach, oczywiście o ile jest to możliwe, zawarcie porozumienia pomiędzy małżonkami, które będzie regulowało tę kwestię. Doradztwo prawne, świadczone przez Kancelarię Prawną MHS obejmuje zarówno sporządzanie porozumień, jak również analizę porozumień przygotowanych przez drugiego małżonka.

e. podział majątku wspólnego

W trakcie trwania małżeństwa, małżonkowie zazwyczaj nabywają określone przedmioty, które następnie wchodzą do ich majątku wspólnego. Rozwód skutkuje koniecznością podziału tego majątku. W zależności od tego, jaki ustrój majątkowy istniał pomiędzy małżonkami (głównie chodzi o to, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa czyli popularna intercyza lub też czy sąd orzekł o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami) tak różne też będą zasady podziału tego majątku. W praktyce spory pojawiają się najczęściej na gruncie ustalenia wysokości udziałów w majątku wspólnym jak również wysokości nakładów poniesionych z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny. Kancelaria Prawna MHS prowadzi doradztwo prawne oraz reprezentuje swoich Klientów w sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego.

Alimenty

Prawo polskie wychodzi z założenia, że z pomocą osobom w niedostatku, w pierwszej kolejności powinny przychodzić osoby spokrewnione. Najważniejszy jest oczywiście obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci, który istnieje do momentu, gdy dziecko nie jest jeszcze w stanie się samo utrzymać. Warto pamiętać, że w sprawach z zakresu świadczeń alimentacyjnych dochodzi najczęściej do ważenia takich wartości jak usprawiedliwione potrzeby osoby, która jest uprawniona do alimentów oraz majątkowe i zarobkowe możliwości osób, które są zobowiązane takie świadczenia spełniać. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS udzielają szczegółowych porad prawnych w tych delikatnych sprawach oraz pomagają Klientom na etapie postępowania sądowego.

Warto pamiętać, że bardzo skutecznym środkiem, który może zapewnić otrzymanie należnych kwot pieniężnych jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia. W efekcie jego złożenia, sąd może zobowiązać osobę, od której dochodzi się alimentów, do comiesięcznego zabezpieczenia potrzeb osoby uprawnionej, poprzez świadczenie określonej kwoty pieniężnej - już na czas trwania postępowania sądowego. Kancelaria Prawna MHS reprezentuje Klientów również w zakresie postępowania zabezpieczającego.