Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe jest częścią prawa cywilnego, które zajmuje się stosunkami prawnymi, dotyczącymi relacji rzeczy z poszczególnymi podmiotami prawa. Kancelaria Prawna MHS udziela wyczerpujących porad prawnych w sprawach związanych z tymi stosunkami. Dodatkowo, doradztwo prawne obejmuje również analizę i przygotowywanie umów związanych z prawem rzeczowym oraz występowanie w postępowaniach, które dotyczą rzeczy (zarówno ruchomości, jak i nieruchomości).

Prawo własności

Najważniejszym (a w zasadzie "najpełniejszym") prawem rzeczowym jest prawo własności. Jest to prawo bezwzględne, skuteczne wobec wszystkich osób trzecich. Właściciel rzeczy ma prawo przede wszystkim korzystać z rzeczy oraz pobierać z niej pożytki. Granicą prawa własności jest społeczno-gospodarcze przeznaczenie tego prawa, co oznacza, że jeżeli prawo własności byłoby wykonywane w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, to nie podlegałoby ono ochronie. Kancelaria Prawna MHS skutecznie pomaga swoim Klientom w ochronie własności, a także udziela porad tym osobom, których prawa są naruszane poprzez nieprawidłowe wykonywanie prawa własności przez osoby trzecie.

Ograniczone prawa rzeczowe

Ograniczone prawa rzeczowe są prawami rzeczowymi, które dają określone uprawnienie w stosunku do rzeczy jednak (jak sama nazwa wskazuje) są one w pewien sposób ograniczone względem prawa własności (nie polegają one bowiem na pełnym władztwie nad rzeczą). Z wyjątkiem zastawu i hipoteki polegają one na używaniu rzeczy. Przykładowo, można tutaj wymienić użytkowanie, które zezwala uprawnionemu na korzystanie z rzeczy i pobieranie z niej pożytku. Bardzo ważne z perspektywy praktyki są także służebności (gruntowe, osobiste czy przesyłu), które pozwalają na korzystanie z gruntu, którego uprawniony nie jest właścicielem. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS posiadają doświadczenie w dochodzeniu wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz zakładów energetycznych i udzielają w tym zakresie porad prawnych.

Rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności

Bardzo często, w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania przez swojego kontrahenta, Klienci Kancelarii Prawnej MHS chcą, aby pomóc im w ustanowieniu zabezpieczeń rzeczowych, które zapewnią należytą ochronę ich interesów. W praktyce, szczególne znaczenie posiadają zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, hipoteka oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie. Pierwsze dwa z wymienionych zabezpieczeń dotyczą ustanawiania zabezpieczeń na ruchomościach i wierzytelnościach, hipoteka może obciążać nieruchomość lub wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie, natomiast przewłaszczenie na zabezpieczenie może być stosowane zarówno w odniesieniu do ruchomości i wierzytelności, jak i wobec nieruchomości. Radcowie prawni i adwokaci współpracujący z Kancelarią MHS mają świadomość tego, jak istotne jest prawidłowe ustanawianie zabezpieczeń. Dlatego też, Zespół Kancelarii Prawnej MHS przykłada szczególną wagę do precyzyjnego sposobu opisu samego zabezpieczenia wierzytelności, jak i jego przedmiotu, aby w możliwie najlepszy sposób odpowiadało to potrzebom Klienta.

Wywłaszczenia nieruchomości

Kancelaria Prawna MHS, przy świadczeniu usług doradztwa prawnego, specjalizuje się w sprawach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości oraz ustalaniem odszkodowań za przejmowane za rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Tak wyjątkowe sprawy, które w sposób istotny ingerują w prawo własności wymagają szczególnego podejścia i przygotowania. W związku z coraz szerzej zakrojonymi w Polsce pracami nad budową dróg, nieruchomości gruntowe coraz to większej liczby osób są przejmowane na własność przez Skarb Państwa. Następnym krokiem jest wydanie decyzji administracyjnej, ustalającej wysokość odszkodowania za przejęte tereny. Niestety bardzo często jego wysokość jest znacznie zaniżona w stosunku do rzeczywistej wartości nieruchomości. Adwokaci i radcowie prawni, współpracujący z Prawnikami z Kancelarii MHS posiadają duże doświadczenie z zakresu świadczenia doradztwa prawnego w udzielaniu porad prawnych i reprezentowaniu interesów swoich Klientów w takich sprawach - wielokrotnie pomagali w ustaleniu należnego odszkodowania za przejęte nieruchomości. Zespół Kancelarii MHS udziela porad prawnych co do środków, przysługujących dotychczasowemu właścicielowi przejmowanej nieruchomości, a także pomaga sporządzić odwołanie, reprezentuje Klientów przed organami administracji, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, wnosi również skargę do sądu administracyjnego.

Zniesienie współwłasności

Czasami, wskutek różnorakich zdarzeń prawnych, dochodzi do sytuacji, w której właścicielami jednej rzeczy jest kilka osób. Okoliczność ta nie jest problematyczna dopóki współwłaściciele są zgodni co do sposobu zarządzania rzeczą wspólną przez co brak jest konfliktów na tym tle. Jeżeli jednak pojawiają się wzajemne nieporozumienia, to właściciele żądają najczęściej zniesienia współwłasności, przeważnie z obowiązkiem spłaty współwłaściciela, któremu własność danej rzeczy w przypadku zniesienia współwłasności nie będzie przysługiwać. Kancelaria Prawna MHS - mając świadomość zawiłości takich spraw - dąży w wielu przypadkach do zawarcia porozumienia na korzystnych dla Klienta warunkach, dotyczącego zgodnego zniesienia współwłasności. Na marginesie warto zaznaczyć, że doradztwo prawne z tego zakresu jest bardzo zbliżone do doradztwa prawnego w sprawach z zakresu podziału spadku.

Zasiedzenie nieruchomości

Niekiedy bywa tak, że osoba, która faktycznie włada nieruchomością jak właściciel, okazuje się tym właścicielem nie być. W takiej sytuacji, warto zastanowić się nad uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości. Prawo polskie przewiduje instytucję zasiedzenia nieruchomości. Posiadacz nieruchomości po upływie 20 lub 30 lat (w zależności od jego dobrej wiary) może wystąpić do sądu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. Po wydaniu korzystnego orzeczenia przez sąd, dotychczasowy nie-właściciel (posiadacz) staje się właścicielem nieruchomości. Prawnicy Kancelarii MHS oraz udzielają szczegółowych porad prawnych związanych z zasiedzeniem nieruchomości i reprezentują swoich Klientów na każdym etapie postępowania nieprocesowego w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia.