Audyty prawne

Aby mogło dojść do jakiejkolwiek transakcji konieczne jest niewątpliwie dokładne poznanie jej warunków. Inwestorzy będą z reguły zainteresowani we wskazaniu istniejących lub potencjalnych ryzyk prawnych, które wiążą się z daną transakcją lub jej przedmiotem. W tym celu przeprowadza się odpowiednie audyty prawne (tzw. badania due dilligence), które mają na celu identyfikację występujących ryzyk. Oprócz inwestorów, również pozostały podmioty (w tym spółka, w którą inwestor ma ulokować środki) powinny być zainteresowane przeprowadzeniem gruntownego badania prawnego. Pozwala ono bowiem na eliminację potencjalnych zagrożeń, co będzie się przekładało na „cenę” (czyli zysk inwestora w jakiejkolwiek postaci) którą inwestor będzie chciał uzyskać w zamian za inwestycję. Im mniejsze bowiem ryzyko, tym oczywiście „cena” będzie niższa, z uwagi na to, że nie musi w sobie dyskontować ryzyka. Kancelaria Prawna MHS w ramach świadczonych usług doradztwa prawnego (zarówno w formie stałej obsługi prawnej, jak również pojedynczych porad prawnych) oferuje przeprowadzanie badań prawnych i skuteczną ochronę interesów swoich Klientów.

Audyty prawne z zakresu spraw korporacyjnych

Kancelaria Prawna MHS przeprowadza audyty prawne z zakresu spraw korporacyjnych spółek. W ramach świadczonego doradztwa prawnego, Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS analizują statut/umowę spółki, dokumenty założycielskie oraz uchwały organów właścicielskich, zarządzających oraz nadzorczych. W szczególności, identyfikują ryzyka związane z uczestnictwem w spółce, jak również możliwe problemy, które mogą wystąpić z perspektywy nadzoru właścicielskiego. Zespół MHS przygotowuje również wyczerpujący raport ryzyk, który stanowi podstawę udzielania dalszych porad prawnych związanych z transakcją.

Audyty prawne z zakresu prawa pracy

Audyty prawne z zakresu prawa pracy mają za zadanie wskazanie ryzyk, które wiążą się ze sprawami pracowniczymi. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS w ramach doradztwa prawnego wskazują problemy, które mogą się wiązać z zatrudnieniem w danym zakładzie. Do głównych analizowanych czynników należy zaliczyć: wypełnienie wszystkich obowiązków pracodawcy, długość okresu wypowiedzenia pracowników, ewentualna wysokość odpraw oraz istnienie umów o zakazie konkurencji. Ponadto, w zależności od specyfiki branży, analizowane są poszczególne rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwie, pod względem ich zgodności z prawem.

Audyty prawne z zakresu umów

Bardzo ważnym elementem podczas due dilligence jest weryfikacja umów zawartych przez badane przedsiębiorstwo. Analizie podlega zarówno ważność i skuteczność zawartych kontraktów, jak również poszczególne postanowienia, które statuują określone prawa i obowiązki. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący dokładają wszelkich starań, aby przygotowywany przez nich raport z badania przedstawiał szczegółowy obraz praw i obowiązków kontraktowych, w które uwikłane jest badane przedsiębiorstwo. Ma to szczególne znaczenie z perspektywy udzielania dalszych porad prawnych związanych z planowaną inwestycją.

Audyty prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej

Audyty z zakresu prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej mają szczególne znaczenie w przypadku inwestycji w podmioty zajmujące się branżami innowacyjnymi i nowymi technologiami np. start-upy. Kancelaria Prawna MHS oraz jej Prawnicy przeprowadzając badanie prawne w ramach doradztwa prawnego zwracają szczególną uwagę na to czy: prawa do utworów zostały skutecznie przeniesione, licencje zostały w ważny sposób udzielone, a prawa ochronne skutecznie zarejestrowane. Raport, będący efektem przeprowadzonego badania prawnego daje rzetelny obraz badanego przedsiębiorstwa pod kątem prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej oraz pozwala przystąpić do udzielania szczegółowych porad prawnych, związanych z negocjacjami nad kształtem planowanej transakcji.