Prawo podatkowe

Pod pojęciem prawa podatkowego rozumie się tradycyjnie przepisy regulujące zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych. Ponadto, w zakres prawa podatkowego wchodzą również przepisy określające obowiązki oraz kompetencje podatników, płatników oraz inkasentów poszczególnych podatków.

Źródłami prawa podatkowego są – oprócz Konstytucji RP – ordynacja podatkowa (ustawa określająca w szczególności procedurę według której prowadzone jest postępowanie podatkowe przez właściwe organy skarbowe oraz procedurę kontroli skarbowej) i poszczególne ustawy materialnego prawa podatkowego, które określają prawa i obowiązki podmiotów prawa podatkowego w odniesieniu do konkretnych należności publicznoprawnych.

W literaturze prawniczej wyróżnia się kilka klasyfikacji przepisów prawa podatkowego. Podstawowym kryterium podziału podatków (należności publicznoprawnych) jest kryterium przedmiotu opodatkowania, które pozwala na dokonanie podziału na podatki dochodowe (np. podatek dochodowy od osób fizycznych), majątkowe (np. podatek od nieruchomości) oraz podatki o charakterze konsumpcyjnym (czyli przede wszystkim podatek VAT i podatek akcyzowy). Drugim najczęściej wskazywanym kryterium podziału podatków jest rodzaj stawki podatkowej, który pozwala podzielić podatki na kwotowe, proporcjonalne oraz procentowe wśród których wyróżnia się z kolek podatki progresywne, degresywne oraz regresywne.

Organy podatkowe działają zawsze według swojej właściwości, którą określają poszczególne ustawy. Do organów podatkowych należy zaliczyć w szczególności naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej oraz samorządowe kolegium odwoławcze , które jest organem odwoławczym od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.

Kancelaria Prawna MHS świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie obsługi podatkowej – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. W szczególności, prawnicy Kancelarii MHS przygotowują opinie i analizy prawne w zakresie optymalizacji podatkowej, a ponadto występują w imieniu Klientów z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych.

W ramach prowadzonej obsługi prawnej, Kancelaria Prawna MHS współpracuje z doświadczonymi doradcami podatkowymi oraz księgowymi i biurami podatkowymi, co powoduje, że Klienci Kancelarii MHS mogą być pewni obsługi prawnej na najwyższym poziomie.

I. Podatek od spadków i darowizn

Źródłem obowiązku podatkowego wynikającego z dziedziczenia lub otrzymania darowizny jest ustawa o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu,  zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenie, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku (jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu) oraz nieodpłatnej: renty, użytkowania i służebności.

Należy zaznaczyć, że nie każde nabycie o którym mowa powyżej powoduje powstanie obowiązku podatkowego, albowiem przepisy przewidują szereg przypadków zwolnienia od podatku. Mianowicie, zwalnia się w szczególności od podatku nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

W praktyce najważniejsze zwolnienie od podatku dotyczy nabycia w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Zwalnia się również od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli  zgłoszą oni nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie (co do zasady) 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ponadto, podatkowi nie podlega nabycie majątku w drodze spadku o czystej wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej, która wynosi 7276 zł - dla osób należących do II grupy podatkowej oraz 4902 zł - dla osób należących do III grupy podatkowej.

Trzeba zaznaczyć, że wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od tego, do której grupy podatkowej zaliczony jest nabywca. Przykładowo, do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów

Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi co do zasady 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

Kancelaria Prawna MHS świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie podatku od spadków i darowizn. W szczególności, Zespół Kancelarii przygotowuje stosowne analizy pod kątem ustalenia istnienia oraz rozmiaru obowiązku podatkowego, a także pomaga Klientom w dokonywaniu stosownych zgłoszeń do urzędu skarbowego.

II. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dokonanie w obrocie wielu czynności prawnych łączy się z powstaniem obowiązku podatkowego. Mianowicie, obowiązkowi podatkowemu podlegają w szczególności umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy dożywocia, ustanowienie hipoteki oraz umowy spółki.

Jednocześnie, przepisy przewidują, iż nie podlegają podatkowi (między innymi) czynności cywilnoprawne w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę.

Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania określonej czynności cywilnoprawnej, jednakże należy w tym zakresie pamiętać o jednym ważnym wyjątku: jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność. Ponadto, na gruncie aktualnego brzmienia ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli kwota pożyczki nie jest wypłacana jednokrotnie i zarazem suma pożyczki nie jest znana w chwili zawarcia umowy pożyczkowej, to wówczas każdorazowa wypłata kwoty pożyczki w ramach tej samej umowy pożyczkowej będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego i uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Trzeba podkreślić, że podatek od  czynności cywilnoprawnych nie jest nakładany na czynności (inne niż umowa spółki lub jej zmiany) w zakresie, w jakim te czynności są już opodatkowane podatkiem VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku VAT z tytułu dokonania tej czynności. Regulacja ta ma zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu tej samej czynności. 

Jeśli chodzi o najczęściej występujące w obrocie umowy, to należy wskazać, iż obowiązek podatkowy spoczywa przy umowie sprzedaży na kupującym, w przypadku darowizny na obdarowanym, a w przypadku umowy pożyczki na pożyczkobiorcy.

Kancelaria MHS świadczy wraz ze współpracującymi doradcami podatkowymi pełną obsługę Klientów w zakresie analizy i rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych. Prawnicy Kancelarii posiadają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, co pozwala na pełną obsługę zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

III. Podatek dochodowy

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje jeden z najpowszechniejszych, obok podatku dochodowego od osób prawnych , podatek. Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej w Polsce uzależnione jest zasadniczo od posiadania na terytorium Rzeczypospolitej centrum interesów osobistych lub gospodarczych, tzw. ośrodek interesów życiowych, bądź od przebywania na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Podatek dochodowy , jak sama nazwa wskazuje, obliczany jest na podstawie uzyskiwanego przez podatnika dochodu. Pod pojęciem dochodu rozumie się zasadniczo przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych zależna jest zasadniczo od formy rozliczeń wybranych prze z podatnika. Podstawowa wysokość podatku wynosi 18% . Zwrócić należy jednak uwagę na fakt, iż podatnicy zwolnieni są od zapłaty podatku, gdy ich dochód w skali roku nie przekroczył kwoty 3091 zł (kwota wolna od podatku w roku 2015). Ponadto, przekroczenie kwoty 85.528 zł dochodu w skali roku skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego , od kwot przekraczających powyższych dochód, na poziomie 32%.

Celem uniknięcia powyższego, podatnik może zdecydować się na podatek liniowy na poziomie 19% bez względu na podstawę opodatkowania.

Dodatkowo, m.in. ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawodawca wprowadził różne stawki od przychodów ewidencjonowanych, zależnie od źródła przychodu.

Głównym obowiązkiem podatnika jest comiesięczne lub kwartalne odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto, co roku podatnicy obowiązani są przedłożyć deklarację roczną, która pozwala ustalić, czy doszło do nadpłaty lub niedopłaty w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kancelaria Prawna MHS świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie wszelkich spraw związanych z optymalizacją podatkową – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Zespół Kancelarii posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej związanej z optymalizacją sposobów rozliczania się z fiskusem.

W ramach prowadzonej obsługi prawnej, Kancelaria Prawna MHS współpracuje z wykwalifikowanymi doradcami podatkowymi, jak również księgowymi, co bezpośrednio wpływa na jakość świadczonych usług i kompleksową obsługę klientów. Doświadczenie nabyte w ramach dotychczasowej działalności zawodowej pozwala Prawnikom Kancelarii w sposób perspektywiczny udzielać odpowiedniego wsparcia swoim Klientom, celem optymalizacji kosztów i zabezpieczeń związanych z obowiązkami podatkowymi.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkami w ustawie wskazanymi.

Zasadniczo, przedmiot opodatkowania CIT stanowi dochód , bez względu na rodzaj źródeł przychodów , z jakich został osiągnięty. Z reguły pod pojęciem dochód rozumie się nadwyżkę nad kosztami ich uzyskania, osiągniętą w roku podatkowym. W sytuacji zaś, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica ta jest stratą.

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19 % podstawy opodatkowania.

W trakcie roku podatkowego, podmioty zobowiązane (podatnicy i płatnicy) wpłacają zaliczki na podatek dochodowy. Ustawodawca wprowadził również możliwość rozliczania się z zaliczek na podatek w systemie uproszczonym . W takim przypadku wysokość zaliczki wynika z zeznania złożonego za rok poprzedzający rok podatkowy lub z zeznania złożonego w roku poprzedzającym rok obrotowy o dwa lata.

Kwestie związane z obowiązkiem podatkowym , jego wysokością, jak również wszelkiego rodzaju zwolnieniami , w dużej mierze uzależnione są od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, jak również umów zawartych przez podmiot zobowiązany. Kancelaria prawna MHS doradza swoim klientom przy tzw. optymalizacji podatkowej na każdym etapie prowadzonej działalności. Wybór najlepszej formy prowadzenia działalności, z jednoczesnym uwzględnieniem aspektów prawno – podatkowych, pozwala na dalszym etapie Klientom Kancelarii uniknąć wielu nieporozumień i konieczności rozliczania się z fiskusem w zakresie wykraczającym poza niezbędny.

IV. Podatek od towarów i usług – VAT

Ustawa o podatku od towarów i usług reguluje jeden z najpowszechniejszych podatków – podatek VAT – podatek od towarów i usług, który to podatek stanowi najważniejsze źródło dochodu budżetu państwa.

Zasadniczo wysokość podatku VAT stanowi różnica między podatkiem należnym , tj. wysokością podatku uzyskanego ze sprzedaży towaru finalnemu kupującemu, a podatkiem naliczonym , tj. podatkiem zapłaconym przy zakupie towaru.

Obowiązkiem podatnika jest obliczenie i wpłacenie do Urzędu Skarbowego podatku VAT.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Polskie prawo, na skutek implementacji przepisów unijnych, przewiduje pewne zasady regulujące podatek VAT , tj. zasada neutralności, powszechności, unikania podwójnego opodatkowania i zachowania konkurencji.

Zasady powyższe stanowią odpowiednio, iż ciężar ekonomiczny podatku VAT ponosi jedynie ostateczny kupujący - konsument (zasada neutralności), obciążenie podatkiem VAT ma miejsce na każdym etapie obrotu towarem lub usługą (zasada powszechności), obciążenie podatkiem ma miejsce jedynie raz ( zasada unikania podwójnego opodatkowania) oraz zapewnia się podatnikom państw członkowskich te same warunki opodatkowania (zasada zachowania konkurencji).

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS w ramach stałej obsługi prawnej oraz udzielania indywidualnych porad prawnych świadczą usługi dotyczące prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim czynnych podatników VAT. Współpraca z doświadczonymi doradcami podatkowymi, księgowymi, jak również wiedza zdobyta w toku wykonywanych czynności, pozwalają zapewnić Klientom Kancelarii najlepsze rozwiązania w zakresie ustalania obowiązków podatkowych.

V. Podatek akcyzowy

Ustawa o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Tak samo, jak podatek VAT, akcyza ma charakter pośredni. Odmiennie zaś, nie ma ona charakteru podatku powszechnego. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, iż jest to podatek dotyczący jedynie niektórych produktów.

Podmiotami podatku akcyzowego producenci i importerzy wyrobów akcyzowych, bez względu na formę organizacyjno – prawną prowadzonej działalności. Co istotnie, uiszczenie akcyzy nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku VAT. Podatek VAT ustalany jest od ceny brutto zawierającej akcyzę.

Celem wprowadzenia podatku akcyzowego , poza oczywistym celem fiskalnym, jest dążenie do zmniejszenia spożycia przedmiotów opodatkowanych akcyzą, tj. przede wszystkim tytoniu i alkoholi.

Kancelaria Prawna MHS wspiera podmioty obowiązane do uiszczania akcyzy . Przygotowanie stosownych umów, ustalenie ryzyka i prawidłowo wybrana forma organizacyjno – prawna działalności gospodarczej, pozwalają w sposób czytelny i prosty Klientom Kancelarii dokonywać obrotu towarami opodatkowanymi podatkiem akcyzowym.