Prawo spółek i papierów wartościowych

Prawo spółek zajmuje się regulacją powstania, funkcjonowania oraz likwidacji podmiotów, jakimi są spółki. Jest to jedna z kluczowych gałęzi prawa gospodarczego, ponieważ reguluje formę w jakiej określona działalność gospodarcza może być prowadzona. Rożne typy spółek będą się bowiem nadawały do różnych działalności gospodarczych. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą zazwyczaj prowadzone w formie spółek osobowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa czy spółka komandytowo-akcyjna). Wraz z rozwojem działalności gospodarczej, będzie pojawiać się z reguły konieczność użycia formy spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), która jest przystosowana do prowadzenia działalności o dużych rozmiarach, a jednocześnie zapewnia ona możliwość ograniczenia ryzyka po stronie wspólników. Wybór właściwe formy prowadzenia działalności gospodarczej jest kluczowy dla jej efektywności, dlatego tak ważne jest uzyskanie właściwego doradztwa prawnego w tym zakresie. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący udzielają porad prawnych przy wyborze optymalnego typu spółki dla planowanej działalności gospodarczej.

Blisko związane z prawem spółek jest prawo papierów wartościowych, które reguluje dopuszczalność związania praw z dokumentem, czy to w formie papierowej czy to w formie zdematerializowanej. W praktyce szczególne znaczenie mają akcje i obligacje, które są przedmiotem obrotu na giełdzie. Nie można jednak zapominać również o wekslach, które cały czas stanowią jeden z głównych sposobów zabezpieczania wierzytelności handlowych. Kancelaria Prawna MHS w ramach prowadzonego doradztwa prawnego udziela porad prawnych związanych z prawem papierów wartościowych.

Spółki

Kancelaria Prawna MHS oferuje kompleksową pomoc prawną na etapie zakładania, prowadzenia czy likwidacji spółek każdego typu. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS pomagają w doborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz przeprowadzają przez cały proces rejestracji spółki tak, aby był on jak najmniej problematyczny i kosztowny dla Klienta. Kancelaria oferuje również usługi (w ramach stałej obsługi prawnej lub pojedynczych porad prawnych) w trakcie samej działalności spółki m. in. przy takich czynnościach jak zmiana umowy spółki, zgłoszenie zmian do rejestru, złożenie rocznego sprawozdania finansowego, obsługa zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń czy podwyższenie kapitału zakładowego.

Emisje papierów wartościowych

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący posiadają doświadczenie z zakresu emisji papierów wartościowych, głównie akcji oraz obligacji. Emisja akcji jest związana z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej i z jednej strony może prowadzi do podwyższenia kapitału zakładowego spółki, a z drugiej do wejścia do spółki nowych akcjonariuszy (pomijając sytuację, gdy akcje obejmowane są jedynie przez dotychczasowych akcjonariuszy). Emisja obligacji jest natomiast procedurą, która pozwala na pozyskanie kapitału np. w sytuacji, gdy nie jest możliwe pozyskanie finansowania kredytem bankowym, a spółka nie chce poszerzać kręgu swoich akcjonariuszy. Zobowiązanie z obligacji jest zobowiązaniem pieniężnym, które zobowiązuje emitenta do zwrotu w określonym terminie obligatariuszom wartości nominalnej obligacji i ustalonych odsetek lub samej wartości nominalnej, jeżeli obligacje były obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Kancelaria Prawna MHS doradza przy prawnych aspektach procesów emisji obligacji i akcji. Porady prawne świadczone przez Prawników Kancelarii Prawnej MHS uwzględnią w szczególności optymalny sposób finansowania planowanego przedsięwzięcia i właściwy dobór papierów wartościowych.

Obrót giełdowy

Wraz z rozwojem spółki, bardzo często decyduje się ona na wprowadzenie swoich akcji na giełdę, co może być dobrym sposobem na zwiększenie możliwości w pozyskaniu kapitału zewnętrznego. Ponadto, w znaczącym stopniu podnosi to renomę i wiarygodność emitenta, z uwagi na konieczność publikacji wszystkich istotnych informacji o przedsiębiorstwie. Kancelaria Prawna MHS doradza przy procedurach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego (zarówno na rynku regulowanym jak i alternatywnym systemie obrotu – NewConnect). Doradztwo prawne Prawników Kancelarii Prawnej MHS obejmuje pomoc na każdym etapie transakcji, począwszy od podpisania listu intencyjnego, umowy inwestycyjnej, poprzez przygotowanie dokumentacji korporacyjnej (uchwały), a skończywszy na pomocy prawnej przy sporządzania prospektu emisyjnego czy dokumentu informacyjnego i złożenia odpowiedniego wniosku na giełdę.

Specjalizacją Prawników Kancelarii Prawnej MHS jest udzielanie porad prawnych z zakresu prawidłowego wykonywania stałych obowiązków informacyjnych. Chodzi tutaj o konieczność przekazywania raportów o wszystkich istotnych wydarzeniach, które miały miejsce w działalności spółki. Prawidłowe wykonanie tych obowiązków jest o tyle ważne, że zaniechanie na tym polu wiąże się z surową odpowiedzialnością cywilną, administracyjną oraz karną. Kancelaria Prawna MHS, w ramach świadczonego doradztwa prawnego, prowadzi również szkolenia z prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii identyfikacji zdarzeń, które ze względu na swoją istotność podlegają obowiązkom informacyjnym.

Inwestycje kapitałowe

Inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków noszą miano private equity. Jedną z odmian inwestycji private equity są inwestycje typu venture capital, które charakteryzują się inwestycją w podmioty we wczesnych fazach rozwoju, co z jednej strony jest obarczone wysokim ryzykiem, a z drugiej pozwala na osiągnięcie wysokich zysków. Kancelaria Prawna MHS świadczy usługi doradztwa prawnego z zakresu inwestycji kapitałowych. Nasi Prawnicy, a także współpracujący adwokaci oraz radcowie prawni, udzielają porad co do najlepszego modelu inwestycji oraz sposobu jej sfinansowania. Sama procedura inwestycji rozpoczyna się najczęściej od podpisania listu intencyjnego lub umowy inwestycyjnej, w której podmioty uczestniczące w inwestycji ustalają w jaki sposób będzie ona przeprowadzana. Następnie przeprowadzane jest due dilligence, które ma za zadanie zidentyfikowanie istniejących oraz potencjalnych ryzyk, związanych z inwestycją. Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentów niezbędnych do wdrożenia określonego modelu inwestycyjnego. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS pomagają przy wykonaniu wszystkich powyżej wskazanych etapów. Ponadto, wykorzystując doświadczenie z zakresu mediacji, w ramach świadczonych usług doradztwa prawnego MHS pomaga w negocjacjach z partnerami biznesowymi w celu wypracowania najbardziej efektywnego sposobu przeprowadzania inwestycji.

Kancelaria Prawna MHS w szczególności wspiera młode, innowacyjne przedsiębiorstwa, tzw. start-upy. Adwokaci oraz radcy prawni współpracujący z Kancelarią Prawną udzielają porad prawnych odnośnie optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, pomagają przy wyborze sposobu finansowania oraz przeprowadzają kompleksowo procedurę transakcji inwestycyjnej, mającą na celu zaangażowanie inwestora. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS zdają sobie sprawę z tego jak wiele ryzyk prawnych wiąże się z początkami prowadzonej działalności, w szczególności w sytuacji współpracy z podmiotem zewnętrznym (inwestorem). Kancelaria Prawna MHS pomaga m. in. przy: zakładaniu spółek, analizie umów inwestycyjnych, podwyższeniu kapitału, wejściu nowego wspólnika (inwestora) do spółki a także ochronie prawa własności intelektualnej (w szczególności praw autorskich związanych z oprogramowaniem komputerowym).

Spory korporacyjne

Zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do poróżnienia się wspólników między sobą lub do sporu pomiędzy wspólnikami a organami spółki (np. zarządem). Ich podłożem mogą być kwestie majątkowe (przykładowo dotyczące wypłaty zysku/dywidendy) czy też niemajątkowe (przykładowo dalsze istnienie uprawnień osobistych do powoływania członków zarządu). Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS reprezentują swoich Klientów na etapie negocjacji oraz w postępowaniach sądowych np. o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia. Skutecznie bronimy praw naszych Mocodawców, zapewniając ich poszanowanie przed sądem. W ramach doradztwa prawnego proponujemy również rozwiązania do zastosowania na samym początku współpracy, aby móc uniknąć sporów w przyszłości. Porady prawne udzielane przez adwokatów i radców prawnych współpracujących z Kancelarią Prawną MHS zapewniają odpowiednie rozwiązania, które w sposób najbardziej pełny chronią interesy naszych Klientów. Kancelaria prawna MHS reprezentuje Klientów również w postępowaniach z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacja, postępowanie arbitrażowe).

Podziały, łączenia i przekształcenia spółek

W wielu przypadkach pierwotnie wybrana forma prowadzenia działalności gospodarczej okazuje się już niewystarczająca i konieczna staje się jej zmiana. Czasami też, z uwagi na konkurencję, mniejsze podmioty łączą się ze sobą, aby zwiększyć swoje szanse przeciwko swoim większym konkurentom. Transakcje łączenia i przekształcenia spółek są wieloetapowymi procesami, które głęboko ingerują w istotę i strukturę samej spółki. Kancelaria Prawna MHS świadczy porady prawne przy takich transakcjach zapewniając sprawne przeprowadzenie transakcji oraz ochronę interesów Klientów. Prawnicy Kancelarii pomagają przy negocjacji zarówno wstępnych warunków transakcji, jak i przy przygotowaniu niezbędnej dokumentacji. Zapewniają także aby planowana transakcja była zgodne z uregulowaniami publicznymi (organy nadzoru – głównie Komisja Nadzoru Finansowego). Doradztwo prawnego dotyczące przekształceń podmiotowych spółek obejmuje także podatkowe aspekty planowanych transakcji.