Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe jest częścią prawa gospodarczego, która (co do zasady) zajmuje się skutkami niewypłacalności przedsiębiorców. Dłużnik (przedsiębiorca) może zostać uznany za niewypłacalnego w dwóch przypadkach. Po pierwsze wówczas gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (co najmniej dwóch). Po drugie, w sytuacji gdy wartość zobowiązań przekracza wartość jego majątku, przy czym nie ma tu znaczenia fakt, że zobowiązania te są na bieżąco regulowane.

Kancelaria Prawna MHS świadczy usługi z zakresu doradztwa prawnego zarówno dłużnikom jaki i wierzycielom. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący z MHS udzielają porad prawnych, przygotowują odpowiednie pisma procesowe oraz świadczą stałą obsługę prawną upadłego przedsiębiorstwa na zlecenie syndyków.

Usługi doradztwa prawnego są świadczone również na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. W szczególności, Zespół MHS udziela porad prawnych Klientom w zakresie tego, w jaki sposób dokonywać transakcji z podmiotami niewypłacalnymi, aby w najlepszy możliwy sposób zabezpieczyć interesy, przy realizacji celu biznesowego.

Ogłoszenie upadłości dłużnika

W sytuacji, w której dłużnik zostaje uznany za niewypłacalnego, ma on obowiązek w ciągu dwóch tygodni złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie swojej upadłości. Przygotowanie prawidłowego wniosku jest bardzo czasochłonne i trudne, ponieważ ustawa określa znaczną liczbę załączników, które powinny zostać załączone do wniosku. Z tego też powodu tak istotne jest skuteczne doradztwo prawne. W następstwie złożenia wniosku wszczynane jest postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości. Sąd na tym etapie bada czy zachodzą przesłanki upadłości dłużnika i w razie stwierdzenia ich wystąpienia ogłasza jego upadłość.

Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości może zostać również wszczęte przez wierzyciela dłużnika. Warto przy tym pamiętać, że jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości wierzyciela został złożony w złej wierze, wierzyciel może zostać obciążony kosztami postępowania, jak również może zostać nałożony na niego obowiązek złożenia oświadczenia odpowiedniej treści. W ramach wykonywania usług polegających na doradztwie prawnym (zarówno w formie stałej obsługi prawnej jak i pojedynczych porad prawnych), Kancelaria Prawna MHS pomaga w ocenie, czy ten sposób windykacji będzie najbardziej optymalny dla celu odzyskania niespłaconej wierzytelności. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS doradzają przy sporządzaniu odpowiednich pism procesowych, jak również reprezentują interesy Klientów bezpośrednio przed sądem.

Należy zaznaczyć, że aby postępowanie upadłościowe mogło się toczyć, potrzebne są na ten cel środki, które należy zapewnić z majątku upadłego. W sytuacji, gdy podczas rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd stwierdzi, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że postanowienie sądu oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na brak środków wystarczających na pokrycie kosztów postępowania stanowi orzeczenie, które umożliwia dalszą windykację należności spółki od wspólników spółek osobowych lub od członków zarządu spółki ograniczoną odpowiedzialnością.

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS, jak również współpracujący adwokaci i radcowie prawni świadczą usługi doradztwa prawnego zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom. W szczególności, przygotowują wnioski o ogłoszenie upadłości oraz reprezentują Klientów w postępowaniach z tego zakresu. Kancelaria Prawna MHS zajmuje się także stałą obsługą prawną przedsiębiorców, którzy ogłosili upadłość. Ponadto reprezentuje także tych Klientów, którzy w postępowaniu upadłościowym występują jako wierzyciele, aby zabezpieczać ich interesy i dążyć do windykacji nieuregulowanych długów.

Skutki ogłoszenia upadłości dłużnika

Z momentem ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dłużnika (najczęstszy przypadek) dłużnik traci prawo zarządu swoim majątkiem. Jest on obowiązany wydać cały majątek syndykowi, który sprawuje zarząd majątkiem upadłego. Bardzo często bywa jednak tak, ze nieuczciwy dłużnik stara się wyzbyć majątku przed ogłoszeniem upadłości. Kancelaria Prawna MHS ma doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego, związanego z ubezskuteczneniem takich czynności dłużnika. W ramach świadczonego doradztwa prawnego, Zespół MHS udziela porad prawnych jak skutecznie doprowadzić do wejścia przedmiotów majątkowych, których wyzbył się dłużnik, do masy upadłości, co w konsekwencji pozytywnie wpływa na wynik ostatecznej windykacji.

Majątek dłużnika zwany jest masą upadłości. Syndyk dokonuje jej likwidacji poprzez sprzedaż całego przedsiębiorstwa lub jego pojedynczych elementów. W przypadku ogłoszenia upadłości układowej istnieje możliwość pozostawienia zarządu majątkiem przedsiębiorstwa upadłemu (sprawuje on wówczas ten zarząd pod nadzorem nadzorcy sądowego). Celem postępowania upadłościowego jest w tym wypadku zawarcie układu z wierzycielami, który pozwoli na dalsze trwanie przedsiębiorstwa upadłego oraz większe zaspokojenie wierzycieli. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS, a także adwokaci i radcowie prawni, którzy z nią współpracują udzielają porad prawnych dotyczących sporządzania propozycji układowych, jak również analizy propozycji już przedstawionych Klientom.

Zgłoszenie wierzytelności

Z perspektywy wierzycieli, najistotniejszym etapem postępowania upadłościowego jest moment zgłoszenia wierzytelności celem wpisania jej na listę wierzytelności. Jest to tak istotny krok z dwóch powodów. Po pierwsze, jedynie wierzyciele którzy zgłosili swoje wierzytelności, mają prawo uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym. Po drugie, zgłoszenie wierzytelności umożliwia uwzględnienie wierzyciela przy podziale środków uzyskanych z likwidacji masy upadłości.

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS w ramach prowadzonego doradztwa przygotowują odpowiednie dokumenty, dotyczące zgłoszenia wierzytelności oraz reprezentują interesy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Udzielają w szczególności porad prawnych co do pozycji oraz praw wierzyciela w postępowaniu upadłościowym.

Pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej (zakaz prowadzenia działalności gospodarczej)

W przypadkach określonych w ustawie (w szczególności chodzi tutaj o niezłożenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę do tego zobowiązaną) sąd może pozbawić na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu. Celem takiej regulacji jest wykluczenie z obrotu gospodarczego osób, które nie dają należytej rękojmi prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba wobec której toczy się postępowanie w przedmiocie omawianego zakazu, ma oczywiście prawo wykazywać przed sądem wszelkimi możliwymi środkami dowodowymi, że zarzuty jej stawiane nie są zasadne.

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS oraz adwokaci i radcowie prawni współpracujący reprezentują swoich Klientów w sprawach tego typu oraz udzielają kompleksowych porad prawnych w kwestii skutecznej obrony. Świadczone doradztwo prawne obejmuje pomoc w przygotowaniu strategii procesowej, a następnie jej skuteczną realizację, aby zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nie został orzeczony.