Prawo zamówień publicznych

Podmioty dysponujące środkami publicznymi nie mogą w sposób całkowicie dowolny wybierać podmiotów z którymi zawierają umowy. W przypadku zapotrzebowania na towary i usługi, podmioty te są zmuszone korzystać z procedur określonych ustawą prawo zamówień publicznych. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS prowadzą doradztwo prawne zarówno dla potrzeb Zamawiających jak i Wykonawców. Udzielają porad prawnych na każdym etapie postępowania, czyli od momentu wszczęcia postępowania (ogłoszenia przetargu), poprzez fazę składania ofert przez wykonawców, na etapie wykonywania inwestycji, aż do ewentualnego sporu sądowego. Kancelaria Prawna MHS świadczy zarówno stałą obsługę prawną, jak i pomaga przy poszczególnych czynnościach, które związane są z procedurą zamówień publicznych oraz udziela porad prawnych. W szczególności, prawnicy MHS udzielają pomocy prawnej w zakresie przygotowania odwołań i postępowania przez Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).

Doradztwo prawne dla Wykonawców

W ramach obsługi prawnej wykonywanej na rzecz Wykonawców Kancelaria Prawna MHS oferuje: weryfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umów, które mają być zawarte w skutek zakończenia procedury zamówienia publicznego, porady prawne w zakresie przygotowania oferty i związanej z nią dokumentacji, sporządzanie opinii prawnych na etapie negocjacji oraz udział w negocjacjach, sporządzanie odwołania oraz reprezentację i doradztwo prawne Wykonawcy w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz sądami, a także doradztwo prawne dla Wykonawców, którzy wygrali już przetarg na realizację zamówienia publicznego.

Doradztwo prawne dla Zamawiających

Kancelaria Prawna MHS, jej Prawnicy oraz adwokaci i radcowie prawni z nią współpracujący świadczą również obsługę prawną dla Zamawiających. W zakres doradztwa prawnego na tym obszarze wchodzą: porady prawne dotyczące optymalnej procedury przetargowej, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego zamówienia, pomoc przy sporządzaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które będą odzwierciedlały charakterystykę prawną przedsięwzięcia, sporządzenie projektu umowy o udzielenie zamówienia publicznego, doradztwo prawne na etapie prowadzenia korespondencji z uczestnikami postępowania, analiza zgłaszanych ofert pod kątem ich zgodności z prawem oraz SIWZ.

Postępowanie odwoławcze

Kancelaria Prawna MHS specjalizuje się w prowadzeniu postępowań odwoławczych. Prawnicy MHS przygotowują stosowne odwołania, a następnie reprezentują Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) oraz sądami. Dobra znajomość przepisów i orzecznictwa sądowego oraz KIO pozwala MHS na dokładną analizę sprawy i udzielanie porad prawnych co do zasadności wnoszenia odwołania. Mając na uwadze koszty z tym związane, prawnicy MHS starają się zawsze przybliżyć Klientowi jego sytuację prawną, aby mógł on zrozumieć skutki jakie wiążą się ze złożeniem odwołania.

Kary umowne

Zamawiający starają się często zabezpieczyć prawidłowe wykonanie zamówienia, poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, które mają oddziaływać na Wykonawców w sposób motywujący. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części lub kara umowna jest rażąco wygórowana, istnie możliwość jej miarkowania czyli obniżenia. Sytuacja taka będzie miała w szczególności miejsce wtedy, gdy Zamawiający poniósł tylko niewielką szkodę (lub w ogóle jej nie poniósł) w stosunku do wysokości naliczonej kary umownej, gdy kara umowna stanowi większą część wynagrodzenia Wykonawcy lub gdy stopień zawinienia Wykonawcy w niewykonaniu zobowiązania był tylko nieznaczny. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS posiadają doświadczenie w dochodzeniu praw Wykonawców przed sądem, dzięki czemu możliwe jest doprowadzenie do miarkowania (obniżenia) wysokości naliczanych kar umownych.