Prawo karne

Prawo karne jest dziedziną prawa, która szczególnie głęboko ingeruje w prawa i wolności jednostki. Niezbędna jest zatem tu szczególnie wnikliwa analiza sprawy i wypracowanie odpowiedniej strategii procesowej. Ma to znaczenie nie tylko w sprawach, w których fakt popełnienia czynu zabronionego przez oskarżonego (obwinionego) jest do zakwestionowania, ale także wówczas gdy jego wina nie budzi wątpliwości w świetle okoliczności faktycznych. W tych sytuacjach istotne jest bowiem, aby radca prawny lub adwokat występujący w sprawie jako obrońca potrafił doprowadzić do rozstrzygnięcia, które w najlepszy sposób uwzględni interesy Klienta. Dyrektywy wymiaru kary, podobnie jak liczne instytucje probacyjne dają bowiem możliwość elastycznego kształtowania dolegliwości karnej.

Postępowanie karne

Celem postępowania karnego jest wyjaśnienie czy doszło do popełnienia przestępstwa oraz wykrycie sprawcy i doprowadzenie do jego ukarania. Jedną z zasad jest przy tym prowadzenie postępowania w taki sposób, aby osoba niewinna nie poniosła odpowiedzialności. O ile na rzecz oskarżonego (obwinionego) działa domniemanie niewinności, które w taki sposób kształtuje postępowanie dowodowe, iż to oskarżyciel winien udowodnić fakt popełnienia przestępstwa przez daną osobę, nie zaś odwrotnie – to nie oskarżony (obwiniony) ma dowodzić swojej niewinności, tak udział obrońcy w toczącym się postępowaniu jest kluczowy dla pełnej realizacji prawa do obrony. Proces karny także pokrzywdzonemu daje możliwość realizacji jego interesów. Nie tylko może on dochodzić odszkodowania za wywołaną przestępstwem szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, ale również wspomagać tezy aktu oskarżenia występując w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Prawo karne gospodarcze

Jedną z dwóch szczególnych specjalizacji Kancelarii MHS w zakresie prawa karnego jest prawo karne gospodarcze. Szczególną uwagę skupiamy na reprezentowaniu interesów naszych Klientów w sprawach związanych z działalnością na szkodę spółki, korupcją, prawem hazardowym, praniem brudnych pieniędzy, prawem autorskim i prawem własności intelektualnej, niedopełnieniem obowiązków w związku z upadłością czy czynami nieuczciwej konkurencji. Ponadto, oferujemy pomoc w postępowaniach związanych z wykorzystaniem informacji poufnych (insider trading) oraz naruszeniem obowiązków, związanych z przekazywaniem takich informacji do publicznej wiadomości.

Oprócz występowania w imieniu naszych Klientów w postępowaniach zarówno przygotowawczych jak i sądowych, Kancelaria koncentruje się także na analizie zamierzeń biznesowych pod kątem ryzyk prawnokarnych. Pomagamy przy odpowiednim dobrze rozwiązań, aby niwelować możliwość naruszenia zakazów wynikających z prawa karnego.

Prawo karne skarbowe

Oprócz prawa karnego gospodarczego Kancelaria skupia się również na świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa karnego skarbowego. Pomagamy w szczególności w ocenie podejmowanych działań pod kątem zagrożeń karnoskarbowych, jak również reprezentujemy naszych Klientów przed organami podatkowymi i sądami. Analizując model dotychczas prowadzonej działalności, pomagamy dopasować go tak, aby nie naruszał on żadnych przepisów prawnokarnych. Tam gdzie to możliwe proponujemy również wystąpienie od odpowiednich organów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, która w zakresie, w jakim dotyczy stanu faktycznego opisanego we wniosku, zapewnia swoistą ochronę przed wszczęciem postępowania karnoskarbowego.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Do najczęstszych przypadków popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji należy zaliczyć sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, spowodowanie wypadku komunikacyjnego czy prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Najistotniejszą kwestią podczas obrony w powyżej wymienionych sprawach jest wykazanie, ze sprawca nie naruszył reguł ostrożności, które miały zapobiec urzeczywistnieniu się określonego skutku, co wyklucza tym samym jego odpowiedzialność karną.

Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu

Najczęstszymi sprawami z zakresu przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu jest spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, bójka lub pobicie. Bardzo często popełnienie tego typu przestępstw wiąże się również z uszczerbkiem majątkowym po stronie pokrzywdzonego (np. koszty leczenia). Nasi prawnicy (zarówno radcowie prawni jak i adwokaci współpracujący) posiadają szerokie doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań.

Przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami

W praktyce najczęściej spotykamy się ze sprawami o tzw. „posiadanie” niewielkiej ilości środków odurzających. Organy postępowania karnego często zapominają, że jeżeli ilość środka była nieznaczna, przeznaczona na własny użytek, to istnieje możliwość umorzenia postępowania karnego. Zadaniem Kancelarii w takim przypadku jest zatem ochrona interesu Klienta, poprzez wykazanie, że zachodzą przesłanki warunkujące w danym przypadku umorzenie postępowania karnego.

Mediacja z pokrzywdzonym

Bardzo istotne z perspektywy wymiaru kary jest pojednanie się oskarżonego z pokrzywdzonym (ma to wpływ m. in. na możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary). Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji mają również znaczenie przy wymiarze kary. Nasi prawnicy są ekspertami z zakresu mediacji, co pozwala nam na zapewnienie naszym Klientom niezbędnej pomocy przy nawiązywaniu kontaktu i prowadzeniu rozmów z pozostałymi podmiotami procesu karnego.

Prawa pokrzywdzonego

Kancelaria MHS w swojej praktyce prawa karnego zajmuje się nie tylko obroną podejrzanych lub oskarżonych (obwinionych), ale także reprezentowaniem osób pokrzywdzonych przestępstwem. Nie można bowiem zapominać, że przysługują im odpowiednie uprawnienia w postępowaniu karnym. Częstokroć bowiem dla samych pokrzywdzonych ważniejsze jest naprawienie wyrządzonej szkody niż samo skazanie oskarżonego (ukaranie obwinionego). Udział pełnomocnika jest przy tym konieczny także dla zapewnienia poszanowania reguł postępowania. Z tej perspektywy istotne jest zwłaszcza uprawnienie do zaskarżenia poszczególnych decyzji procesowych, czy do wystąpienia w imieniu Klienta z subsydiarnym aktem oskarżenia.

Prawnicy Kancelarii MHS współpracują w adwokatami i radcami prawnymi, zapewniając wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług. Pomagamy naszym Klientom w sprawach związanych z prawem karnym, występując zarówno po stronie oskarżonych, jak i pokrzywdzonych.