Prawo transportowe i przewozowe

Prawo transportowe i przewozowe, mówiąc najogólniej, zajmuje się regulacją stosunków prawnych związanych z transportem osób i rzeczy. Głównymi gałęziami prawa, które mają zastosowanie w tej dziedzinie jest prawo administracyjne oraz prawo cywilne. Kancelaria Prawna MHS zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorstw transportowych, począwszy od doradztwa prawnego, związanego z otwarciem działalności gospodarczej, poprzez stałą obsługę prawną przy jej bieżącym funkcjonowaniu, a skończywszy na takich aspektach jak łączenie, podziały czy przekształcenia spółek, a także przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

Prawo umów w obrocie gospodarczym

Umowy stanowią podstawę prowadzenia działalności gospodarczej. Do najważniejszy umów w branży transportowej należą: umowa przewozu, umowa spedycji, ogólne warunki umów (tzw. regulaminy np. zleceń, przewozu itd.), umowa o pracę, regulamin pracy, regulamin wynagradzania oraz umowa dzierżawy czy najmu. Od ich prawidłowego przygotowania zależą prawa i obowiązki stron, a także zabezpieczenie prawidłowego wykonania wzajemnych zobowiązań. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS posiadają szerokie doświadczenie związane z doradztwem prawnym naszym Klientom na etapie zawierania, wykonywania i egzekwowania umów. Pomagamy przy negocjacjach dążąc do tego, aby interesy naszych Klientów zostały w odpowiedni sposób zabezpieczone a cel gospodarczy osiągnięty.

Prawo pracy

Niezwykle istotną dziedziną prawa dla przedsiębiorców z branży transportowej jest prawo pracy. Jesteśmy świadomi problemów z jakimi na co dzień stykają się nasi Klienci, związanych w szczególności z zatrudnieniem kierowców czy też ewidencją czasu pracy kierowców. Kancelaria Prawna MHS udziela wyczerpujących porad prawnych przedsiębiorcom transportowym w sprawach z zakresu prawa pracy. Nasi Prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w przygotowaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy takich jak regulaminy pracy czy regulaminy wynagradzania. Przeprowadzamy również badania prawna (due dilligence) przedsiębiorstw pod kątem zgodności z prawem pracy. Jest to o tyle istotne, że zaniechania na tym polu mogą wiązać się z nałożeniem wysokich kar pieniężnych przez Państwową Inspekcję Pracy. Z tego też powodu, wewnątrzzakładowa kontrola, przeprowadzona zawczasu może pomóc w uniknięciu wielu przyjemności na etapie kontroli PIP.

Postępowania sądowe

Immanentną cechą obrotu gospodarczego jest wchodzenie w relacje prawne z innymi podmiotami, co powoduje bardzo często powstanie sporu. Kancelaria Prawna MHS stara się zawsze pomóc doprowadzić na etapie negocjacji do załagodzenia konfliktu i do polubownego załatwienia sporu w drodze ugody. Jeżeli jednak nie uda się osiągnąć porozumienia Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS reprezentują interesy naszych Klientów w sądzie, zarówno na etapie przedsądowym, postępowania rozpoznawczego, jak i egzekucyjnego.

Odszkodowania transportowe

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS mają znaczne doświadczenie w sprawach związanych z szeroko pojętymi odszkodowaniami transportowymi. Do najczęściej spotykanych spraw z tego zakresu należy zaliczyć sprawy dotyczące uszkodzenia/braku towaru, nienależytego wykonania zobowiązania, utraconych pożytków (lucrum cessans), szkód komunikacyjnych (w tym sprawy związane z zakładami ubezpieczeń – OC/AC). W wielu przypadkach sprawy dotyczące odszkodowań, będą pociągały za sobą konieczność włączenia się zakładu ubezpieczeń z uwagi na obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub spedytora. Kancelaria Prawna MHS a także adwokaci i radcowie prawni współpracujący skutecznie bronią interesów naszych Klientów, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym, dbając o poszanowanie ich praw.

Podziały i łączenia spółek

Stały rozwój przedsiębiorstwa prowadzi do tego, że w pewnym momencie działalności każdy przedsiębiorca staje przed koniecznością dokonania podziału lub połączenia spółki. Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS pomagają w negocjacjach wstępnych warunków transakcji, przygotowują listy intencyjne oraz umowy inwestycyjne, a także świadczą kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie sporządzenia dokumentów korporacyjnych (uchwały, umowy oraz statuty spółek) a także postępowania rejestrowego.

Przekształcenia przedsiębiorców

W sytuacji, gdy wybrana na początku forma prowadzenia działalności gospodarczej okazuje się niewystarczająca dla rozmiarów, do których rozrosło się przedsiębiorstwo, nieodzownym staje się dokonanie przekształcenia. Może być to zarówno przekształcenie jednego typu spółki w inny, jak również coraz popularniejsze, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Zdarzają się również sytuacje, gdy optymalnym rozwiązaniem jest utworzenie bardziej skomplikowanej konstrukcji prawnej, takiej jak spółka komandytowa, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. sp. z o.o. sp. k.). Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS świadczą kompleksowe usługi doradztwa prawnego z zakresu przekształceń przedsiębiorców. Udzielamy porad prawnych, aby pomóc wybrać najlepszy sposób przekształcenia a następnie przygotowujemy wszelkie dokumenty związane z transakcją, mając na uwadze, aby cała procedura w możliwie jak najmniejszym stopniu zakłócała bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja i postępowanie upadłościowe

Prawnicy Kancelarii Prawnej MHS świadczą usługi doradztwa prawnego w sytuacji problemów finansowych przedsiębiorstw z branży transportowej. Pomagamy w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a gdy nie jest już to możliwe, pomagamy przy sprawnym przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Doradzamy także naszym Klientom w sytuacji problemów z nieuczciwymi kontrahentami. Reprezentujemy w postępowaniach sądowych przed wszystkimi sądami (w tym między innymi w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej). Dokładamy starań, aby pomóc przedsiębiorcom przy odzyskaniu ich należności. Doświadczenie naszych Prawników, a także adwokatów i radców prawnych współpracujących w sprawach związanych z restrukturyzacją i postępowaniem upadłościowym zapewnia najwyższy standard obsługi i zawsze optymalne rozwiązania prawne.

Ubezpieczenia transportowe

Kancelaria Prawna MHS, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje z brokerami oraz agentami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu zapewniony jest najwyższy poziom świadczonych usług, związanych z ubezpieczeniami transportowymi. Doświadczenie naszych Prawników pozwala nam skutecznie świadczyć usługi doradztwa prawnego, w sprawach związanych z wyborem najbardziej optymalnego pod kątem prawnym wariantu ubezpieczenia (analiza treści umowy oraz ogólnych warunków umów/regulaminów), a także w sprawach roszczeń dochodzonych przeciwko zakładom ubezpieczeń.