Prawo własności intelektualnej

Pod pojęciem prawa własności intelektualnej rozumie się tradycyjnie następujące gałęzie prawa: prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji. W zakres prawa własności intelektualnej wchodzą również regulacje dotyczące baz danych (na podstawie ustawy o ochronie baz danych) oraz odmian roślin (zawarte w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin). Należy podkreślić, że prawo własności intelektualnej, w zgodnej opinii prawników, stanowi część prawa cywilnego, stąd też na gruncie tych stosunków zastosowanie znajdą również przepisy kodeksu cywilnego. Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z Kancelarią Prawną MHS mają doświadczenie zarówno w zakresie udzielania pojedynczych porad prawnych, jak również w świadczeniu stałej obsługi prawnej.

Prawo autorskie to - generalnie rzecz ujmując - zbiór norm regulujących stosunki prawne dotyczące tworzenia utworów, korzystania z nich oraz ochrony, a w konsekwencji regulujących także prawa twórców utworów. Ponadto, prawo autorskie reguluje także kwestie związanie z tzw. prawami pokrewnymi (prawami podmiotowymi przysługującymi m. in. artystom wykonawcom, producentom fonogramów, nadawcom radiowym oraz telewizyjnym). Wreszcie, w zakres prawa autorskiego wchodzą także normy regulujące uprawnienia i działanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Istotne znaczenie dla stosowania przepisów prawa autorskiego posiadają także przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności te, które dotyczą umów (zobowiązań) oraz czynów niedozwolonych.

Kancelaria Prawna MHS prowadzi kompleksowe doradztwo prawne za zakresu prawa autorskiego. Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie zarówno w obsłudze twórców i reprezentujących ich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, jak również w udzielania porad prawnych i reprezentacji podmiotów korzystających z utworów czy artystycznych wykonań. W szczególności, prawnicy MHS pomagają w przygotowaniu umów licencyjnych, umów o przeniesienie majątkowych prawa autorskich oraz doradzają w kwestiach związanych z ustaleniem prawnoautorskiego charakteru konkretnego dzieła.

Prawo własności przemysłowej to dziedzina prawa, która zajmuje się regulacją  stosunków w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Ustawa prawo własności przemysłowej (będąca podstawowym źródłem dla przedmiotowej dziedziny prawa) reguluje także zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców. Należy ponadto podkreślić, że ww. dziedzina obejmuje również normy prawne regulujące (na zasadzie lex specialis) postępowanie przed Urzędem Patentowym RP oraz wskazujące na określone rodzaje czynów zabronionych dotyczących praw podmiotowych z zakresu własności przemysłowej (przepisy karne).

Zespół Kancelarii Prawnej MHS reprezentuje Klientów we wszelkich sprawach dotyczących prawa własności przemysłowej. Prowadzone przez prawników MHS doradztwo dotyczy przede wszystkim prawa z patentu oraz prawa ochronnego na znak towarowy. W zakresie usług Kancelarii Prawnej MHS wchodzi w szczególności sporządzanie opinii prawnych, reprezentacja Klientów w postępowaniu administracyjnym przed Urzędem Patentowym (rejestracja określonego prawa lub udzielenie prawa ochronnego, a ponadto procedury unieważnienia lub wygaszenia prawa podmiotowego), a także występowanie w imieniu przedsiębiorców w postępowaniu przed sądami powszechnymi lub sądami administracyjnymi.

Podstawowym źródłem prawa dla stosunków z zakresu nieuczciwej konkurencji stanowi ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Należy zaznaczyć, że przedmiotowa ustawa reguluje zarówno zwalczanie jak i zapobieganie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, co oznacza, że warunkiem sine qua non dla zastosowania przepisów tego aktu prawnego jest uprzednie ustalenie, że oceniane zachowanie pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podstawowym celem przedmiotowych regulacji jest bowiem ochrona interesu publicznego, przedsiębiorców oraz klientów.

Kancelaria prawna MHS oferuje swoim Klientom pomoc prawną w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prawnicy MHS wraz ze współpracującymi adwokatami i radcami prawnymi prowadzą kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności poprzez sporządzanie opinii prawnych oraz poprzez reprezentację Klientów w postępowaniu sądowym.