Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji ma dwa zasadnicze cele, mianowicie ochronę konsumentów przed konfuzją (pomyłką w zakresie właściwości towarów lub usług albo co do ich pochodzenia od danych przedsiębiorców) oraz ochronę samych przedsiębiorców przed takimi działaniami innych przedsiębiorców, których skutkiem (intencjonalnym lub niezamierzonym) jest szkodzenie interesom gospodarczym innymi sposobami, aniżeli wynikającymi z gospodarki wolnorynkowej. Regulacja zwalczania nieuczciwej konkurencji wypływa z zasady swobody działalności gospodarczej, która jest jednym z przejawów wolności osobistej i prawa do samostanowienia. 

Należy również podkreślić, że celem zwalczania nieuczciwej konkurencji jest nie tylko zwalczanie, lecz również zapobieganie nieuczciwej konkurencji. Już bowiem samo zagrożenie interesu publicznego, interesu przedsiębiorcy lub klienta uzasadnia zastosowanie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności roszczeń o charakterze prewencyjnym, tj. roszczenia o zaniechanie niedozwolonych działań.

Przyjmuje się w doktrynie, iż ochrona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma charakter subsydiarny, co oznacza, że na podstawie przedmiotowej ustawy powinno się poszukiwać ochrony prawnej przede wszystkim w zakresie nieobjętym przepisami innych regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej, np. prawa autorskiego czy prawa patentowego. Tym niemniej, brak jest przeszkód prawnych, aby w sytuacji np. naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony poszukiwał w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zamiast w ustawie prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z definicją ustawową, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Co ważne, przedmiotowa klauzula generalna stanowi nie tylko swoisty pryzmat przez który należy oceniać wszystkie szczegółowo wskazane w ustawie typy czynów nieuczciwej konkurencji, lecz może również stanowić samodzielną podstawę dla uznania danego działania za czyn nieuczciwej konkurencji.

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności następujące rodzaje zachowań: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama oraz organizowanie systemu sprzedaży lawinowej.

Odpowiedzialność za czyny nieuczciwej konkurencji realizowana jest środkami cywilnymi, karnymi, a także administracyjnymi (w tym również celnymi). Ze względu na dominujący cywilnoprawny charakter regulacji zwalczania nieuczciwej konkurencji zasadnicze znaczenie mają środki cywilnoprawne.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać m. in. zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści - na zasadach ogólnych. Ponadto, sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

Kancelaria Prawna MHS świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie wszelkich spraw związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz spraw związanych z dochodzeniem roszczeń przez poszkodowanych przedsiębiorców. Zespół Kancelarii Prawnej MHS, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów rywalizujących na rynku, jak również w zakresie dochodzenia i obrony praw związanych z powstałymi roszczeniami. W ramach prowadzonej obsługi prawnej, Kancelaria Prawna MHS współpracuje z adwokatami i radcami prawnymi specjalizującymi się w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, co w sposób bezpośredni przekłada się na najwyższą jakość usług prawnych świadczonych przez Kancelarię.