Umowa ryczałtowa

O ryczałcie możemy mówić, kiedy na konkretną kwota jest przeznaczona na dany cel, bez podziału na konkretne pozycję. W przypadku gdy chcemy przedstawić ofertę w formie ryczałtu, powinniśmy najpierw ustalić cenę ryczałtową za wykonanie zlecenia poprzez zsumowanie planowanego zysku jak i poniesionych kosztów. Niezbędna jest także kompletna dokumentacja projektowa. Czym charakteryzuje się umowa ryczałtowa?
Ryczałt dotyczy jedynie rozliczenia podatkowego. Z podatkowym rozliczeniem ryczałtowym nie łączy się to, czy dana umowa podlegać będzie składkom na ubezpieczenie zdrowotne czy też społeczne. Jeżeli zawieramy umowę zlecenia z osobą,, która podlega ubezpieczeniom
wówczas należy naliczyć stosowne składki, ale nie odliczamy składek na ubezpieczenie zdrowotne od zryczałtowanego podatku. Innymi właściwościami umowy ryczałtowej są:
1. Przetarg potwierdzający umowę- jednak nie jest to konieczne;
2. Rozbicie sumy ryczałtowej na składniki, które są typowe dla etapów prac bądź też wykonawców;
3 Zatajenie wysokości składników sumy ryczałtowej;
4. Zmiana kwoty ryczałtowej w czasie wykonywania prac
Umowa ryczałtowa a wynagrodzenie
Jeżeli chodzi o wynagrodzenie to ma ono miejsce wówczas, gdy pracę wykonywane są proste i nie wymagają szczegółowej kalkulacji bądź strony zawartej umowy pozostają w stałych stosunkach i posiadają już doświadczenie co do kosztów wykonania określonego dzieła.
Wynagrodzenie jest ustalane z góry i nie ulega zmianie. W związku z tym wykonawca nie może żądać jej podwyższenia, nawet w przypadku, gdy w czasie jej zawarcia nie można było przewidzieć kosztów prac. Tak więc taki rodzaj umowy jest dość ryzykowny szczególnie dla wykonawcy, ponieważ może się on okazać po prostu nieopłacalny. Wynagrodzenie ryczałtowe podwyższyć może jedynie sąd, jedynie gdy groziłoby to rażącą strata dla wykonawcy.
Najczęściej stosowaną formą zatrudnię jest obecnie umowa – zlecenie. Pracodawca zatrudniajac osobę jest zobowiązany do zapewnienia jej minimalnej stawki godzinowej. Pracodawca powinien także określić sposób potwierdzenia liczby godzin pracy.
Umowa o pracę a umowa ryczałtowa
Obie te umowy różnią się przede wszystkim podstawą prawną. Umowy takie jak zlecenie czy też umowy o świadczenie usług, są regulowane przez Kodeks cywilny. Różnią się również obowiązkami pracodawcy w zakresie świadczeń oraz ubezpieczeń.
W przypadku kiedy pracodawca nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia, które wynika z ustawy podlega on karze grzywny do 30 000 złotych.
Ryczałt można jedynie potrącać od umów z wynagrodzeniem ustalonym w formie miesięcznej należności. Nie dotyczy to umów z określoną stawką godzinową.
Podatek w formie ryczałtu potrąca się od przychodów z tytułu między innymi umowy zlecenia tylko, gdy zostaną spełnione następujące warunki, a mianowicie:
1. Umowa zawierana jest z osobą, która nie jest pracownikiem płatnika;
2. Suma należności określona w tej umowie i z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie kwoty 200 złotych od tego samego płatnika.
Ryczałt pobierany jest bez pomniejszenia przychodów o koszty utrzymania jak i nie łączy się on z dochodami, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.
Pracodawca jest zobowiązany do obliczenia, pobrania oraz przekazania zryczałtowanego podatku do właściwego urzędu skarbowego do w 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został pobrany.
W przypadku, gdy przy umowie zlecenia jest obowiązek odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, wówczas nie ma to wpływu na podstawę opodatkowania kiedy zastosowany jest zryczałtowany podatek dochodowy. Przychód wynikający z zawartej umowy jest bazą wyliczenia zaliczki. Należy nadmienić, że od zryczałtowanego podatku nie należy odliczać składek na ubezpieczenie zdrowotne, tak jak jest to w przypadku obliczania zobowiązań podatkowych na podstawie ogólnych zasad.
Umowa ryczałtowa- kiedy nie mamy z nią do czynienia?
1. W przypadku kiedy pracodawca zawiera umowę ze swoim pracownikiem, nawet wtedy, gdy kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł.
2. W przypadku gdy w umowie cywilnoprawnej podana jest stawka godzinowa zamiast kwotowej stawki.
3. Nie można stosować rozliczenia ryczaltowego, jeżeli na podstawie jednej umowy kilkakrotnie wypłacane jest wynagrodzenie w kwocie, która nie przekracza 200 zł.
Ryczalty można podzielić na:
a. wynagrodzeniowe,
b. kompensacyjne.
Ryczałt wynagrodzeniowy pełni funkcję płacową, mimo, że wynagrodzenie jest tylko przybliżone do należnego. Natomiast, ryczałt kompensacyjny pełni funkcję pokrycia wydatków, jakie poniósł pracownik w związku z załatwianiem służbowych spraw.
Do ryczałtów wynagrodzeniowy hamulcowy zaliczamy:
1. Ryczałt za pracę nadliczbową,
2. Ryczałt za pracę w godzinach nocnych.
Do ryczałtów kompensacyjnych zaliczamy:
1. Ryczałty z tytułu podróży służbowej,
2. Ryczałt za użytkowanie samochodu, który nie jest własnością pracodawcy, ale używa go do celów służbowych. Ustalany jest on jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu kilometrów oraz miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here