Egzamin poprawkowy - zasady postępowania , prawa ucznia

Egzamin poprawkowy stosowany jest w stosunku do uczniów, którzy otrzymali roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych niedostateczną, ale także w stosunku do studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia w wymaganym terminie z jakiegoś przedmiotu. Egzaminu takiego nie przeprowadza się w klasach I-III szkoły podstawowej, tu bowiem mamy do czynienia z oceną opisową.

Kiedy przeprowadza się egzaminy poprawkowe?

Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są w terminie dodatkowym, najczęściej w ostatnim tygodniu wakacji. Jednak są wyjątki od tej reguły. Dotyczą one szkół, w których zajęcia dydaktyczne kończą się w styczniu. W takim wypadku, egzamin przeprowadzany jest po zakończeniu zajęć, w terminie nie przekraczającym ostatniego dnia lutego. Jeżeli zaistnieją usprawiedliwione przyczyny, możliwe jest nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie. Wtedy dyrektor szkoły określa inny termin, nie później jednak niż do końca września (lub do końca marca).
Podstawowym aktem prawnym w Polsce, dotyczącym zasad przeprowadzania egzaminów poprawkowych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz rozporządzenie z 3 sierpnia 2017 r. dotyczące szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Egzamin poprawkowy – czy warto próbować?

Każdy uczeń od klasy IV wzwyż, który otrzymał ocenę końcoworoczną niedostateczną z jakiegoś przedmiotu, ma prawo podejść do egzaminu poprawkowego. Nie musi tego jednak robić, ale w takim wypadku konsekwencją jest powtarzanie klasy. Dlatego też nawet wtedy, gdy niewiele zdołał się nauczyć, powinien spróbować swoich sił i przystąpić do egzaminu, tym bardziej, że nauczyciele często idą na rękę takim zdającym. Szansa na zaliczenie jest więc duża.
W przypadku, gdy uczeń z uzasadnionych powodów (poważna choroba, leczenie szpitalne) nie może wziąć udziału w egzaminie poprawkowym wyznaczonym na koniec sierpnia, jego rodzice (lub on sam, jeżeli jest pełnoletni) składają podanie do dyrektora szkoły z prośbą o przesunięcie terminu egzaminu. Dyrektor przychylając się do prośby może przesunąć termin, ale tylko do końca września.

Egzamin poprawkowy – zasady

* Statut Szkoły a egzamin poprawkowy
Każda szkoła w swoim Statucie powinna zamieścić zasady dotyczące przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Warto zapoznać się z tymi zasadami. Dopuszczają one egzamin poprawkowy w przypadku oceny niedostatecznej z jednego lub dwóch przedmiotów. W innym razie uczeń musi powtarzać klasę.

* Przebieg egzaminu
Uczeń zdaje egzamin przed komisją, w której skład wchodzi dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony oraz dwóch nauczycieli, uczących danego przedmiotu (jednym z nich może być nauczyciel uczący przedmiotu pokrewnego). Zadaniem komisji jest sporządzenie dokładnego protokołu z przebiegu egzaminu, który zawierać powinien następujące dane:
– imię i nazwisko ucznia, zdającego egzamin poprawkowy,
– nazwę przedmiotu,
– zadania egzaminacyjne,
– termin egzaminu,
– ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Co, gdy egzamin się nie powiedzie?

Może się zdarzyć, że uczeń nie zda egzaminu poprawkowego. Jednak nawet w takim przypadku, rada pedagogiczna szkoły może podjąć decyzję, o warunkowej promocji ucznia do następnej klasy. Po uzyskaniu takiej promocji, uczeń nie musi zdawać dodatkowych egzaminów, wystarczy, że będzie się przykładał do nauki w następnej klasie. Oczywiście rada pedagogiczna może udzielić takiej promocji, ale nie musi. Konieczne jest napisanie podania z prośbą o warunkową promocję. Podanie takie zostanie rozpatrzone na posiedzeniu rady pedagogicznej, gdzie nauczyciele wezmą pod uwagę różne czynniki, warunkujące pozytywne rozpatrzenie prośby. Są to zwłaszcza możliwości edukacyjne ucznia, ale szczególnie ważne jest to, czy dany przedmiot będzie kontynuowany w kolejnej klasie. Jeżeli nie jest kontynuowany, rada pedagogiczna nie może wyrazić zgody na warunkową promocję. Prawo oświatowe zabrania bowiem wystawienia uczniowi świadectwa ukończenia szkoły z oceną niedostateczną. Powtarzanie klasy w tym przypadku jest więc koniecznością.

Uczeń ma prawo

* Każdy uczeń pełnoletni (a w imieniu młodszych robią to rodzice) ma prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń odnośnie otrzymanej oceny niedostatecznej. Ma na to czas do pięciu dni.

* Uczeń powinien być zapoznany przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów z zasadami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi, niezbędnymi do otrzymania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych.

* Uczeń powinien znać sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz wymagania nauczycieli, gdy chodzi o uzyskanie wyższej oceny rocznej lub semestralnej.

Bardzo ważne jest, aby uczeń znał swoje prawa, bo w przypadku złamania przez nauczyciela którejś z zasad, może zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora szkoły. Oczywiście nie znaczy to, że dyrektor po wniesieniu przez ucznia zastrzeżenia, co do otrzymanej oceny niedostatecznej, natychmiast ją podwyższy. Na pewno jednak powoła komisję, która sprawdzi wiedzę ucznia. Zdanie egzaminu jest warunkiem, który należy spełnić, aby ocena została poprawiona.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here