Jak wyliczyć dni urlopu

Urlop wypoczynkowy przypada każdej osobie zatrudnionej na bazie umowy o pracę bez wyjątku, nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do niego. To, w jakim wymiarze przypada, zależy od posiadanego stażu urlopowego. Należy jednakże pamiętać, iż zaczynając pracę w przeciągu roku, pracownikowi ustala się urlop proporcjonalny. Długość urlopu wypoczynkowego przysługującego konkretnemu pracownikowi zależy od paru elementów, m.in. od stażu pracy. Pewnym grupom pracowników przypada także prawo do dodatkowych dni wolnych. Jak wyliczyć dni urlopu?

Komu przysługuje urlop wypoczynkowy?
Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi, jaki jest zatrudniony na umowę o pracę. Osoby zatrudnione na umowę o dzieło czy na umowę zlecenie nie mogą korzystać z owego świadczenia. Co istotne, pracownik za te dni pobiera pełne wynagrodzenie.

Ile dni urlopu wypoczynkowego
Kodeks pracy w obszarze obliczania wymiaru urlopu wyróżnia dwa osobne wypadki. Kiedy osoba podejmuje pierwszą pracę – w roku kalendarzowym, w jakim została zatrudniona, z upływem każdego miesiąca pracy otrzymuje prawo do urlopu w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przypadającego mu po przepracowaniu roku. Odmiennie sytuacja kształtuje się, kiedy podejmujemy nową pracę zawodową w życiu. Wtedy należy określić proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, przypadający mu po przepracowaniu konkretnego czasu u pracodawcy. Przyjmuje się, iż kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przypadającego pracownikowi.

Jak określić urlop proporcjonalny?
Przy określaniu urlopu proporcjonalnego pracodawca ma obowiązek pamiętać o wymiarze urlopu wypoczynkowego, jaki przypada pracownikowi w konkretnym roku. Reguła udzielania urlopu proporcjonalnego zakłada uzyskanie urlopu w wymiarze, jaki odpowiada okresowi zatrudnienia u konkretnego pracodawcy oraz znaczy, iż pracownik traci prawo do urlopu odpowiadającego okresowi bez zatrudnienia.

Przy pierwszej pracy urlop proporcjonalny

Przypomnijmy, iż pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w jakim podjął pracę, otrzymuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Wymiar urlopu natomiast sięga:

20 dni- jeśli pracownik jest zatrudniony krócej aniżeli 10 lat;
26 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Znaczy to, iż pracownik, jaki podejmuje pierwszą pracę nabiera prawa do urlopu systematycznie z każdym przepracowanym miesiącem. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się równomiernie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Przy zmianie pracodawcy także urlop proporcjonalny
Jeśli pracownik zmienia pracodawcę (podejmuję inną pracę) w trakcie roku kalendarzowego wówczas urlop przypada:

– u poprzedniego pracodawcy – w wymiarze odpowiednim do czasu przepracowanego u owego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba iż przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przypadającym mu czy w większym wymiarze;
– u następnego pracodawcy – w wymiarze:
odpowiednim do czasu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie mniejszy aniżeli do końca danego roku kalendarzowego, proporcjonalnym do czasu zatrudnienia w poszczególnym roku kalendarzowym – w razie zatrudnienia na okres krótszy aniżeli do końca danego roku kalendarzowego.
Co ważne ma tu znaczenie tylko zatrudnienie na bazie stosunku pracy, w grę nie wchodzi zatrudnienie na bazie umowy zlecenia, bowiem zleceniobiorcy nie przypada urlop wypoczynkowy na zasadach przewidzianych w kodeksie pracy. Znaczy to, iż taka osoba będzie miała prawo do urlopu wypoczynkowego równomiernie do przepracowanego czasu w ramach umowy o pracę.

Urlop na żądanie
Pracodawca ma obowiązek udzielić na żądanie pracownika oraz w czasie przez niego określonym nie więcej aniżeli 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Zatrudniony zgłasza takie żądanie najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Urlop zostaje udzielony pracownikowi z puli dni przeznaczonych na przypadający mu w konkretnym roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy. Więc niewątpliwą różnicą urlopu na żądanie w stosunku do urlopu wypoczynkowego jest sposób jego udzielania. Urlop na żądanie w wymiarze 4 dni może być przyznany łącznie czy w częściach, np. po jednym dniu. Jednakże należy pamiętać, iż pracownik nie może decydować sam o jego rozpoczęciu. Zanim pracodawca nie wyrazi na to zgody, dopóty pracownik nie może z niego skorzystać. Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 16 września 2008 r. (II PK 26/08). Posługując się zatem analizowanym przykładem, pracownica, jakiej przypadają 4 dni urlopu wypoczynkowego, mogła w czasie zatrudnienia skorzystać z urlopu na żądanie.

Co się dzieje z zaległym urlopem?
Po trzech latach, pracownik traci zaległe dni własnego urlopu wypoczynkowego. Gdy po ukończeniu roku kalendarzowego pracownik nie wykorzysta należnych mu dni wolnych, winien je wykorzystać do końca września następnego roku (od niedawna, wcześniej obowiązującym miesiącem był marzec).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here