Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową regulowaną przez Kodeks cywilny, tak jak umowa zlecenia. Oznacza to, że przy umowie o dzieło nie obowiązują przepisy uregulowane w Kodeksie pracy.
Osoba podpisująca umowę o dzieło zobowiązuje się do wykonania pewnego zadania, a osoba, która zleca to zadanie jest zobowiązana to wypłacenia określonego wynagrodzenia.
Umowa o dzieło może być zawierana z bezrobotnymi, emerytami i rencistami zatrudnionymi na umowę o pracę u danego pracodawcy, pracownikiem, który posiada umowę o pracę z pracodawcą podpisującym z nim umowę o dzieło lub innym, osobą prowadzącą działalność gospodarczą, jeśli przedmiot działalności jest inny niż przedmiot umowy, uczeń lub student do dwudziestego szóstego roku życia.
UMOWA O DZIEŁO KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU
W przypadku bezrobotnego, który podpisuje umowę o dzieło, pracownika, który pracuje na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy, ucznia lub studenta do dwudziestego szóstego roku życia lub przedsiębiorcy, którego przedmiot prowadzenia działalności jest inny niż przedmiot umowy o dzieło, wyliczenie kosztów uzyskania przychodu jest proste. Liczy się je mnożąc kwotę wynagrodzenia brutto z dwudziestoma procentami, lub pięćdziesięcioma procentami w przypadku umów dotyczących praw autorskich. Aby uzyskać podstawę opodatkowania odejmujemy od wynagrodzenia brutto otrzymaną kwotę z powyższego obliczenia, a aby uzyskać kwotę zaliczka na zryczałtowany podatek dochodowy mnożymy 18% z otrzymaną podstawą opodatkowania. Otrzymana zaliczka jest kwotą, którą należy wpłacić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.
Dla przykładu obliczmy należności od wynagrodzenia w wysokości dwóch tysięcy złotych:
– koszty uzyskania przychodu – 20%:
2000 x 20% = 400 zł
– podstawa opodatkowania:
2000 – 400 = 1660 zł
– zaliczka na podatek dochodowy:
1660 x 18% = 288
Wynagrodzenie jakie otrzyma w tym przypadku wykonawca wynosi 1712 złotych ( 2000 – 288 = 1712 ).
Jedynym kosztem jaki poniesie w tym przypadku zamawiający jest kwota wynagrodzenia brutto, czyli 2000 zł.
W przypadku pracownika, który jest zatrudniony u tego samego pracodawcy, z którym podpisał umowę o dzieło wyliczenie kosztów jest już bardziej skomplikowane, ponieważ trzeba wziąć pod uwagę więcej czynników, a koszty ponosi nie tylko wykonawca, ale również płatnik, tak samo jak na podstawie umowy o pracę.
Tutaj również dla przykładu wyliczymy sobie koszty, również wziąwszy sobie przykładowe wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto.
Koszty ponoszone przez wykonawcę:
– ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% od wynagrodzenia brutto:
2000 x 9,76% = 195,20 zł
– ubezpieczenie rentowe w wysokości 1,50% od wynagrodzenia brutto:
2000 x 1,50% = 30 zł
-ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45% od wynagrodzenia brutto:
2000 x 2,45% = 49 zł
W związku z tym całkowita składki na ubezpieczenie społeczne wynosi 274,20 zł:
195,20 + 30 + 49 = 274,20
Kolejnym krokiem jest wyliczenie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne poprzez odjęcie składek na ubezpieczenie społeczne od kwoty brutto wynagrodzenia:
2000 – 274,20 = 1725,80 zł
Teraz należy obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne:
– kwota podlegająca wpłacie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to iloczyn 9% i podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
1725,80 x 9% = 155,32 zł
– kwotą podlegającą odliczeniu od podatku jest iloczyn 7,75% i podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
1725,80 x 7,75% = 133,75 zł
– aby wyliczyć kwotę finansowaną przez wykonawcę należy odjąć od kwoty podlegającej wpłacie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę podlegającą odliczeniu od podatku:
155,32 – 133,75 = 21,57 zł
– aby wyliczyć koszty uzyskania przychodu należy pomnożyć podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne z odpowiednim składnikiem procentowym, w naszym przypadku będzie to 20%:
1725,80 x 20% = 345,16 zł
– podstawa opodatkowania to różnica między podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne a kosztami uzyskania przychodu:
1725,80 – 345,16 = 1381 zł
– zaliczkę na podatek dochodowy wyliczamy poprzez pomnożenie 18% i podstawy opodatkowania:
1381 x 18% = 248,58 zł
– kwota podlegająca wpłacie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego to kwota zaliczki na podatek dochodowy pomniejszona o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegającej odliczeniu od podatku:
248,58 – 133,75 = 115 zł
Powyższe obliczenia pozwalają nam również obliczyć kwotę wynagrodzenia netto przysługującego wykonawcy poprzez odjęcie kolejno kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegającej odliczeniu od podatku, kwoty podlegającej wpłacie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego oraz kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez wykonawcę od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:
1725,80 – 133,75 – 115 – 21,57 = 1455,48 zł
Koszty zamawiającego przedstawiają się następująco:
– składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% kwoty brutto wynagrodzenia:
2000 x 9,76% = 195,20 zł
– składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% kwoty brutto wynagrodzenia:
2000 x 6,50% = 130
– składka na ubezpieczenie wypadkowe od 0,67% do 3,33% w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Dla przykładu weźmy sobie najniższy wymiar składki na ubezpieczenie wypadkowe, czyli: 0,67%:
2000 x 0,67% = 13,40 zł
Aby mieć pełną kwotę składek, dodamy do siebie wszystkie powyższe wyniki:
195,20 + 130 + 13,40 = 338,60
– składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% kwoty wynagrodzenia brutto:
2000 x 2,45% = 49 zł
– składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to 0,10% kwoty wynagrodzenia brutto:
2000 x 0,10% = 2 zł
Aby uzyskać całkowity koszt zamawiającego należy do wynagrodzenia brutto dodać kwotę składek na ubezpieczenie społeczne finansowane przez zamawiającego dzieło, składkę na Fundusz Pracy oraz składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:
2000 + 338,60 + 49 + 2 = 2389,60 zł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here